Pierwsza Prezes SN zaskarżyła przygotowaną przez PiS nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jej zdaniem należy zbadać zgodność z konstytucją wszystkie kluczowe rozwiązania ustawy, a zwłaszcza przepisy nakazujące sądzenie tylko w pełnym składzie i orzekanie większością 2/3 głosów, obowiązek rozpatrywania spraw w kolejności wpływu, tak jak i prawo ministra sprawiedliwości oraz prezydenta do składania wniosków dyscyplinarnych przeciwko sędziom Trybunału Konstytucyjnego.

Prof. Małgorzata Gersdorf krytykuje również zasadę, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, co jej zdaniem nie pozwala na właściwe ocenienie tak zaprowadzanego prawa.

Dlatego jak przekonuje Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Trybunał Konstytucyjny powinien rozpatrzyć jej skargę na podstawie jeszcze poprzednich, zniesionych nowelizacją PiS, przepisów. Wyborcza.pl cytuje fragment uzasadnienia prof. Gersdorf w tej sprawie.

Skoro przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 188 Konstytucji [ten artykuł wymienia kompetencje Trybunału - przyp. red.] może ustalić własną kompetencję do orzekania w przedmiocie ustawy nowelizującej nie na podstawie przepisów tej ustawy, lecz na podstawie przepisów dotychczasowych. (...) Należy uznać za sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego dostosowanie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego do reguł przewidzianych w ustawie, której zgodności z Konstytucją RP Trybunał nie może ocenić zanim ustawa ta wejdzie w życie. (...) Trybunał nie może zostać pozbawiony zdolności orzekania o zgodności z Konstytucją RP żadnej ustawy, a więc również ustawy zmieniającej reguły jego działania.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński jest najwyraźniej tego samego zdania, bo jak donosi Wyborcza.pl, w wyznaczonym przez niego składzie sędziowskim do oceny skargi zabrakło pięciu nowych sędziów wybranych przez nowy Sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta. W posiedzeniu weźmie udział dziesięciu "starych" sędziów.

Nie znana jest jeszcze data, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmie się nowelizacją ustawy o TK.