Zestawienie sporządził Infor.pl: 1500 zł na jedno dziecko w nowym roku szkolnym 2024/2025. Wniosek muszą złożyć rodzice. Sprawdź kiedy.MAŁGORZATA MASŁOWSKA

Reklama

Świadczenie nr 1 i 2 - 800 plus oraz Dobry Start

Oba świadczenia są pozbawione kryterium dochodowego (jako przesłanki wypłaty).

Dobry Start - 300 zł jednorazowego wsparcia. Przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole (do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego limit wieku - do ukończenia przez nie 24 roku życia). Wypłaca się je na wniosek, a złożyć go powinni rodzice lub opiekunowie dziecka – prawny lub faktyczny, a także rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 lipca 2024 r., a zakończy 30 listopada 2024 r.

Oba świadczenia obsługuje ZUS.

Świadczenie nr 3 - Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek wynosi 100 zł:

Kryterium dochodowe nr 1 - 674,00 zł;

Kryterium dochodowe nr 2 - 764,00 zł (stosujemy w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, jest niepełnosprawna).

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października.

Reklama

Świadczenie nr 4 - Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatkowe wsparcie dla rodziców samotnie wychowujący dzieci – w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Jest kryterium dochodowe. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Do dodatku mają prawo także pełnoletnie osoby do ukończenia 24 roku życia, uczące się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Świadczenie nr 5 - Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113,00 zł

Na szczególną pomoc mogą liczyć rodzice dzieci, które podjęły naukę w szkole poza miejscem zamieszkania. Jeśli mają oni prawo do zasiłku rodzinnego, to mogą starać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego, a aby go otrzymać, muszą spełnić kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego i może wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.

ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 323)