Poparcie dla rządu deklaruje obecnie niespełna jedna czwarta badanych. Do przeciwników urzędującego gabinetu zalicza się prawie dwukrotnie więcej osób, a niemal co trzeci ankietowany wyraża wobec niego obojętność.

Rząd cieszy się większym poparciem wśród mieszkańców największych aglomeracji, osób z wyższym wykształceniem i dobrze sytuowanych - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 złotych oraz wśród badanych deklarujących lewicowe poglądy polityczne.

Z kolei do przeciwników urzędującego gabinetu najczęściej zaliczają się osoby o miesięcznych dochodach do 500 złotych, źle oceniające swoją sytuację materialną, a także badani deklarujący prawicowe przekonania polityczne i często uczestniczący w praktykach religijnych. Większym niż przeciętnie krytycyzmem wobec rządzącej ekipy odznaczają się mieszkańcy wsi, osoby słabiej wykształcone - z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym oraz najstarsi badani - powyżej 65 roku życia.

Wśród elektoratów partyjnych silnie identyfikują się z urzędującym gabinetem jedynie potencjalni wyborcy PO. Zwolennicy rządu przeważają jeszcze tylko wśród sympatyków SLD. W elektoratach pozostałych ugrupowań, w tym współrządzącego PSL, a także wśród badanych o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych i osób biernych politycznie przeważa negatywne nastawienie wobec obecnego gabinetu. Szczególnie duża niechęć do rządu cechuje elektorat PiS.

W stosunku do kwietnia zmalała też akceptacja osoby premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk stoi na czele rządu wyraża obecnie nieco ponad jedna czwarta badanych, trzy piąte zaś deklaruje niezadowolonie z szefa rządu.

Z największą dezaprobatą Donald Tusk spotyka się wśród ludzi młodych - poniżej 25 roku życia, mieszkańców wsi, osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, wśród badanych deklarujących najniższe dochody per capita i oceniających własne warunki materialne jako złe. W grupach społeczno-zawodowych szczególnie niezadowoleni z faktu, że Donald Tusk pełni funkcję premiera są robotnicy wykwalifikowani, rolnicy oraz bezrobotni.

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z szefa rządu przeważa nad niezadowoleniem jedynie wśród sympatyków PO. Bardziej niż inni przychylni są premierowi zwolennicy SLD, niemniej jednak i w tym elektoracie przeważa dezaprobata. Natomiast większość zwolenników pozostałych partii, w tym współrządzącego PSL, a także osoby bierne politycznie i niezdecydowane wyrażają niezadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 maja na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.