Celem projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami jest uzależnienie pensji menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa m.in. od sytuacji i wielkości spółki, a także realizacji celów inwestycyjnych. Nowe zasady wynagradzania władz spółek z udziałem Skarbu Państwa mają przynieść blisko 60 mln zł oszczędności rocznie.

Reklama

Szef Ministerstwa Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz mówił PAP, że obecna tzw. ustawa kominowa dotyczy tylko spółek, w których Skarb Państwa ma powyżej 50 proc. akcji; nie obejmuje większości największych podmiotów, w tym m.in. PZU, Orlen czy KGHM.

Zgodnie z projektowaną zmianą wynagrodzenia mają być ustalane przez walne zgromadzenia, na których przedstawiciele Skarbu Państwa będą zobligowani do głosowania zgodnie z ustawą. Dzięki temu przepisami zostaną objęte spółki, w których udział Skarbu Państwa wynosi poniżej 50 proc.

Projekt wprowadza widełki dla wynagrodzenia podstawowego, które będzie zależało od wielkości spółki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ma to być 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a spółki małej, średniej, dużej, "dużej plus" odpowiednio: 2-4-krotność; 3-5-krotność; 4-8-krotność, 7-15-krotność.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w wyjątkowych okolicznościach projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dotyczącej członków organu zarządzającego będzie mógł przewidzieć inną wysokość części stałej wynagrodzenia. Wówczas trzeba będzie opublikować uzasadnienie tej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.

MSP chce też ograniczyć odprawy dla członków zarządów spółek do równowartości maksimum trzech stałych miesięcznych płac, ale pod warunkiem przepracowania minimum roku w danej spółce. Projekt ustawy odnosi się również do likwidatorów spółek z udziałem Skarbu Państwa i reguluje wynagrodzenia członków rad nadzorczych, które mają być skorelowane z częścią stałą pensji członków zarządu.

Projekt ustawy zakazuje prezesom spółek Skarbu Państwa czerpania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych, czyli w spółkach córkach i wnuczkach.

Reklama

Rząd we wtorek rozpatrzy także projekt stanowiska rządu wobec złożonego przez posłów Nowoczesnej projektu zmian w ustawie o finansach publicznych, który zakłada zastąpienie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej zasadą salda strukturalnego dochodów i wydatków dla całego sektora finansów publicznych - ma być ono nie niższe niż 0 proc. produktu krajowego brutto.

We wtorek rząd również zajmie się projektem uchwały w sprawie upoważnienia ministra rozwoju do przyjmowania zmian w programach służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności.