Grupa zwolenników rządu zwiększyła się w stosunku do sondażu z września o 2 punkty proc. O 1 punkt proc. mniej było w październiku przeciwników obecnego gabinetu. Obojętność wobec rządu zadeklarowało 29 proc. ankietowanych (1 punkt proc. więcej niż we wrześniu). 3 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o ich stosunek do rządu (2 punkty proc. mniej).

Reklama

Zadowolonych z tego, że pracami rządu kieruje Beata Szydło, było w październiku o 1 punkt proc. więcej niż we wrześniu. O tyle samo mniej było ankietowanych z tego faktu niezadowolonych. 17 proc. badanych nie wyraziło zdania w tej kwestii (bez zmian w porównaniu z wrześniowym sondażem).

Wyniki działalności rządu dobrze oceniło w październiku 45 proc. respondentów (o 1 punkt proc. mniej niż we wrześniu). Negatywną opinię o wynikach pracy obecnego gabinetu wyraziło 40 proc. badanych (tyle samo co w sondażu z poprzedniego miesiąca). 15 proc. ankietowanych nie wyraziło opinii w tej kwestii (o 1 punkt proc. więcej niż poprzednio).

Politykę gospodarczą rządu dobrze oceniło w październiku 42 proc. ankietowanych - to o 3 punkty proc. więcej niż w sondażu z września. 47 proc. badanych źle oceniło tę politykę, ta grupa zmniejszyła się w porównaniu z wrześniem o 2 punkty proc. Zdania w tej kwestii nie przedstawiło 11 proc. respondentów, czyli o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

CBOS pisze, że rząd cieszy się ponadprzeciętnym poparciem wśród starszych respondentów, mających 65 lat i więcej (47 proc. zwolenników), mieszkańców wsi, w tym przede wszystkim rolników (odpowiednio: 42 proc. i 55 proc.), osób z wykształceniem podstawowym / gimnazjalnym (44 proc.) i zasadniczym zawodowym (40 proc.) oraz wśród badanych gorzej sytuowanych – o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1000 zł (42 proc.).

Reklama

Najwięcej przeciwników obecnego gabinetu jest wśród mieszkańców dużych miast, mających co najmniej 500 tys. ludności (54 proc.), osób z wyższym wykształceniem (49 proc.) oraz badanych stosunkowo najlepiej sytuowanych, o miesięcznych dochodach na głowę 2000 zł i więcej (49 proc.).

Stosunek do rządu - pisze CBOS - najsilniej jednak określa formacja światopoglądowa – deklarowane poglądy polityczne i religijność. Gabinet Beaty Szydło popierają przede wszystkim osoby identyfikujące się z prawicą (67 proc.) oraz najbardziej religijne – uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (66 proc.). Więcej niż przeciętnie zwolenników rządu jest także wśród respondentów praktykujących raz w tygodniu (43 proc.).

Reklama

Niechętny stosunek do obecnego gabinetu deklaruje większość osób nieuczestniczących w praktykach religijnych (65 proc.), a także duża część praktykujących sporadycznie – kilka razy w roku (42 proc.). Szczególnie dużo przeciwników rządu jest wśród osób o lewicowej orientacji politycznej (58 proc.), a więcej niż przeciętnie także wśród tych, które deklarują poglądy centrowe (42 proc.).

Agencja Gazeta / Fot. Sławomir Kamiski Agencja Gazeta

Jak podaje CBOS, działania premier Szydło częściej doceniają mężczyźni (47 proc.) niż kobiety (39 proc.). Ponadprzeciętnie często spotyka się ona z akceptacją wśród respondentów mających od 55 do 64 lat (47 proc.) i starszych (53 proc.), mieszkańców wsi (49 proc.) i małych miast (52 proc.), osób z wykształceniem podstawowym / gimnazjalnym (59 proc.) i zasadniczym zawodowym (51 proc.) oraz badanych gorzej sytuowanych: o miesięcznych dochodach per capita poniżej 650 zł (56 proc.) i od 650 zł do 999 zł (50 proc.).

Dezaprobatę wobec premier Szydło - pisze CBOS - częściej niż przeciętnie wyrażają ludzie młodzi (od 18. do 24. roku życia – 53 proc.), mieszkańcy miast średniej wielkości i dużych, w tym przede wszystkim ponadpółmilionowych (65 proc.), osoby z wykształceniem średnim (46 proc.) i wyższym (52 proc.), badani względnie dobrze sytuowani: o miesięcznych dochodach per capita od 1400 zł do 1999 zł (48 proc.) i wyższych (55 proc.).

Beata Szydło, podobnie jak kierowany przez nią rząd, jest najlepiej odbierana przez badanych o orientacji prawicowej (72 proc.) oraz osoby uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (73 proc.). Akceptację jej jako szefowej rządu wyraża także połowa respondentów praktykujących religijnie raz w tygodniu (50 proc.).

Niezadowolenie z tego, że Beata Szydło stoi na czele rządu, deklaruje większość osób o poglądach lewicowych (64 proc.) i centrowych (53 proc.) oraz większość nieuczestniczących w praktykach religijnych (72 proc.) lub praktykujących sporadycznie (55 proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 8-19 października w liczącej 937 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.