Jak napisano w raporcie z badania, w listopadzie nastroje społeczne nie uległy znaczącym zmianom. 47 proc. badanych ocenia, że ogólna sytuacja w kraju zmierza złym kierunku (w porównaniu z październikiem wzrost o 1 pkt proc.). Przekonanie, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku wyraziło 36 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Co szósty uczestnik sondażu (17 proc., spadek o 2 pkt. proc.) nie miał zdania.

Reklama

Z sondażu wynika, że niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są przede wszystkim respondenci o lewicowych poglądach politycznych (68 proc. opinii negatywnych), niepraktykujący religijnie (66 proc.) lub praktykujący jedynie kilka razy w roku (55 proc.), z wyższym wykształceniem (58 proc.) oraz uzyskujący najwyższe dochody na głowę (57 proc.). Są to głównie prywatni przedsiębiorcy (63 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (59 proc.).

Z punktu widzenia deklarowanego poparcia dla partii politycznych, osoby zadowolone z sytuacji w kraju zdecydowanie przeważają w elektoracie PiS (79 proc. opinii pozytywnych). Ci, którzy deklarują, że zagłosują na PO, Nowoczesną lub ruch Kukiz'15, a także osoby niezdecydowane oraz niezainteresowane głosowaniem w wyborach, sytuację w kraju oceniają negatywnie. Najbardziej krytyczni są wyborcy Nowoczesnej (81 proc. ocen negatywnych) i PO (73 proc.).

Sytuację polityczną w kraju negatywnie oceniło 40 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc. w ciągu miesiąca). 38 proc. uważa, że sytuacja polityczna jest ani dobra, ani zła (wzrost o 2 pkt. proc.). Pozytywną ocenę wyraziło 17 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.).

Reklama

Sytuacja gospodarcza kraju jest ani dobra, ani zła - uważa 42 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.). Prawie jedna trzecia badanych (32 proc.) sytuację w gospodarce oceniła pozytywnie (spadek o 1 pkt proc.), a jedna piąta (20 proc.) - negatywnie (spadek o 2 pkt. proc.).

W ciągu miesiąca nie zmieniły się oceny jakości życia. 59 proc. ankietowanych uważa, że ich rodzinie żyje się dobrze, 34 proc. - ani dobrze, ani źle, a 7 proc. - źle.

Poprawiły się natomiast oceny materialnych warunków życia gospodarstw domowych. Z 52 do 54 proc. wzrósł odsetek respondentów, którzy oceniają je pozytywnie. Jednocześnie z 39 do 37 proc. zmniejszyła się grupa osób, których ocena jest przeciętna. Zdaniem 9 proc. badanych warunki materialne ich gospodarstw domowych są złe (bez zmian).

Z 64 do 61 proc. spadł odsetek badanych, którzy dobrze oceniają sytuację w swoim zakładzie pracy. Nadal prawie trzech na dziesięciu badanych (28 proc.) uważa, że sytuacja nie jest ani dobra, ani zła (wzrost o 1 pkt proc.). Co dziesiąty ankietowany (10 proc.) uważa, że jest ona zła (wzrost o 2 pkt. proc.).

"W listopadzie nastroje społeczne utrzymują się na niemal takim samym poziomie jak przed miesiącem, co więcej – pozostają w miarę stabilne od początku tego roku" - zauważa CBOS w raporcie z sondażu.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-13 listopada 2016 r. na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.