Kluczowe przy ocenie uczestników konkursu były ich doświadczenia na polu informacyjnym, wydawniczym i szkoleniowym, a także przy organizacji imprez masowych i innych skomplikowanych logistycznie wydarzeń z udziałem dużej liczby uczestników - dodał w sobotę Michał Woś.

Reklama

Organizacje, które otrzymały wymaganą liczbę punktów przy ocenie merytorycznej i formalnej dokonywanej przez komisję konkursową na równych zasadach, otrzymały dotacje na działania polegające m.in. na organizowaniu akcji informacyjnych, przygotowaniu publikacji, a także konferencji, seminariów i szkoleń oraz zlecaniu badań naukowych - wyjaśnił wiceminister.

Wskazał, że celem tych działań ma być między innymi promowanie wartości także wśród młodzieży oraz innych działań, które w szerokim zakresie służą zapobieganiu przestępczości.

Prezesem fundacji Lux Veritatis jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Jak czytamy na stronie instytucji, jej działalność statutowa "wspiera Kościół Katolicki w głoszeniu Dobrej Nowiny", w tym w szczególności przez propagowanie zasad moralnych opartych na dekalogu w środkach społecznej komunikacji, krzewienie w społeczeństwie kultury polskiej związanej z chrześcijaństwem oraz integrowanie środowisk naukowych, twórczych i dziennikarskich w duchu wartości chrześcijańskich.

Jak poinformowały media, fundacja ma zostać dofinansowana przez podległy szefowi MS Fundusz Sprawiedliwości kwotą ok. 600 tys. złotych.

Reklama

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przypominał na sobotniej konferencji, że przeznaczył z tego funduszu 10 mln złotych na sprzęt służący ratowaniu życia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak mówił, to program pilotażowy, który chciałby rozszerzyć na wszystkie województwa.

Reklama

Wsparcie małopolskich OSP minister zapowiedział w czwartek w Krakowie. Oznajmił wtedy, że 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości za pośrednictwem samorządów zostanie przeznaczone na zakup dla strażaków: 640 specjalistycznych toreb medycznych, 210 defibrylatorów, narzędzia hydrauliczne do rozcinania samochodów oraz 13 samochodów ratowniczo-technicznych.

Fundusz Sprawiedliwości (wcześniej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) jest zasilany z nawiązek zasądzanych od sprawców przestępstw. Fundusz dysponuje kwotą ok. 270 mln zł.

Zgromadzone środki są przeznaczone m.in. na wsparcie prawne, psychologiczne i socjalne dla ofiar przestępstw. Do tej pory zadania te były w konkursach zlecane głównie organizacjom pozarządowym. Od września wprowadzono zmiany: środki mogą być przeznaczane także na przeciwdziałanie przestępczości, a pomoc z funduszu może być przekazywana także na rzecz instytucji publicznych.