Status HEAD to status lotu statku powietrznego, wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innego wojskowego statku powietrznego z najważniejszą osobą w państwie na pokładzie w misji oficjalnej nadany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postanowienia „Instrukcji” obowiązują wszystkie podmioty i instytucje biorące udział w organizowaniu i zabezpieczaniu lotów z najważniejszymi osobami w państwie. Status HEAD nadawany jest, gdy na pokładzie znajdują się:
1. Prezydent RP
2. Marszałek Sejmu RP
3. Marszałek Senatu RP
4. Prezes Rady Ministrów
5. osoby zgłaszane drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące odpowiednikami osób o których mowa powyżej z państw obcych
Reklama

Instrukcja" składa się z ośmiu rozdziałów:

1. Organizacja i zabezpieczenie lotów wojskowym specjalnym transportem lotniczym i innymi wojskowymi statkami powietrznymi dopuszczonymi do lotów z najważniejszymi osobami w państwie;

2. Planowanie lotu oznaczonego statusem HEAD

3. Zakres obowiązków stanowisk dowodzenia i służb oraz osób funkcyjnych w procesie organizacji i zabezpieczenia lotów oznaczonych statusem HEAD

4. Zakres obowiązków realizatora lotu, personelu latającego, organizującego lot i dysponenta statku powietrznego

5. Wymagania i przygotowanie statków powietrznych do wykonywania lotów o statusie HEAD

6. Przewóz bagażu, ładunku oraz broni na pokładzie statku powietrznego wykonującego lot oznaczony statusem HEAD

7. Ochrona statku powietrznego przeznaczonego do wykonania lotu oznaczonego statusem HEAD

8. Szczególne wymogi lotów oznaczonych statusem HEAD

Od 1 stycznia obowiązują „Regulamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (RL-2012) oraz „Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP” (IOL-2012), które zastąpiły RL-2010 i IOL-2010 (Zmiany lotniczych konstytucji). Zmiany w tych dokumentach to efekt realizacji zaleceń wynikających z raportu końcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (od nazwiska przewodniczącego zwanej „komisją Millera”), badającej przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M.