Pierwotnie ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu miało trwać do piątku. Jednak podczas wtorkowego posiedzenia prezydium Sejmu PiS złożył wniosek o ogłoszenie w środę przerwy w posiedzeniu do 15 października. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała na konferencji prasowej przez rozpoczęciem obrad, że ze strony klubu PiS wpłynęła prośba, aby dwa dni posiedzenia Sejmu przesunąć na czas po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października.

Reklama

Oznacza to, że posiedzenie Sejmu zostanie przerwane w środę i dokończone już po wyborach, w dniach 15-16 października. Dotąd nie było przypadku, by Sejm kończącej się kadencji zbierał się po dniu wyborów.

Według harmonogramu zamieszczonego na stronie Sejmu, w środę o godzinie 19.30 posłowie mają rozpatrzyć wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Głosowania przewidziane są na godz. 21.00. Po nich natomiast ma zostać przedstawiona informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w roku 2018 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018. Zakończenie środowych obrad planowane jest na 1.30.

Z harmonogramu wynika też, że wiele innych punktów, m.in. sprawozdanie komisji śledczej ds. Amber Gold ma być rozpatrywanych po wznowieniu posiedzenia już po wyborach.

Natomiast w środę Sejm ma zająć się także m.in. sprawozdaniem komisji śledczej ds. VAT. Komisja przyjęła w ostatni piątek raport końcowy ze swych prac. Wskazuje on na rozszczelnienie systemu podatkowego w latach 2007-2015, za co należałoby postawić b. premierów i ministrów finansów z rządu PO-PSL przed Trybunałem Stanu. Posłowie opozycji złożyli zdanie odrębne.

Raport przyjęto wraz z autopoprawkami zgłoszonymi wcześniej przez przewodniczącego komisji Marcina Horałę (PiS). Za przyjęciem raportu głosowało sześciu posłów, trzech było przeciw - złożyli oni zdanie odrębne.

Reklama

Sejm przeprowadzić ma w środę również pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ma on na celu "odmrożenie" funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019.

Innym planowanym na ten dzień punktem obrad jest rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dotyczy on określenia zasada tworzenie i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych PISM.

Tego samego dnia, wynika z harmonogramu, posłowie zajmą się rządowym projektem noweli Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Zapisy przewidują wprowadzenie kar za sprzedaż tzw. kopciuchów, a także zakaz sprowadzania do Polski kotłów niespełniających ekologicznych norm.

W harmonogramie wskazano, że w środę Sejm zajmie się także rządowym projektem ustawy dot. umieszczania przez premiera, ministrów i posłów w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków.

Zakłada on, że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego przez nich, zgodnie z projektem, obejmowałby też marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesów NIK i NBP, sekretarzy i podsekretarzy stanu, przewodniczącego KNF, wojewodów, prezesów: zarządów PFRON i NFOŚiGW, NFZ, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ARMiR-u.

W głosowaniu posłowie mają m.in. zdecydować, czy wysłuchają informacji premiera na temat "ujawnionych w mediach informacji dot. odprawy przyznanej mu z Banku BZ WBK (obecnie Santander)", o którą wnosi klub PO-KO oraz informacji Prokuratora Generalnego oraz Koordynatora służb specjalnych. Tematem tej informacji byłyby "ujawnione w mediach informacji na temat spełniającego znamiona szantażu wniosku o ułaskawienie wysłanego przez Marka Falentę do prezydenta" i działań prokuratury od momentu wpłynięcia tego wniosku do Kancelarii Prezydenta. Zdecydują też, czy zajmą się pierwszym czytaniem poselskiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Ostatnie przewidziane na środę punkty to: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku oraz informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018, a także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.