Zmiany dostosowują regulamin Sejmu do ustawy o tzw. komisji ds. pedofilii; zakładają, że Sejm wybiera przewodniczącego komisji i trzech członków. Kandydatów do komisji będzie mógł, zgłaszać marszałek Sejmu, grupa 35 posłów lub wskazane w ustawie organizacje. Na wniosek 35 posłów będzie też można odwołać członka komisji. Kandydatów na przewodniczącego komisji ma przedstawiać Prezydium Sejmu.

Reklama

Druga zmiana w regulaminie Sejmu zakłada, że sejmowa komisja ds. energii będzie się odtąd nazywać komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, co jest to związane ze zmianami ustawy o działach i powstaniem nowych resortów.

W czwartkowym głosowaniu Sejm odrzucił pięć poprawek wniesionych przez posłów opozycji.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty.

Za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.

Reklama

Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych.