W porównaniu z poprzednim sondażem - z przełomu września i października - osób dobrze oceniających działalność prezydenta Dudy jest o 13 punktów proc. mniej, a wystawiających mu negatywną opinię jest więcej o 12 punktów proc. Zdanie nie przedstawiło 9 proc. badanych (o 1 punkt proc. więcej).

Reklama

CBOS zauważa, że od poprzedniego badania notowania głowy państwa znacznie się pogorszyły i obecnie są najsłabsze od objęcia urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę w roku 2015. Po raz pierwszy także – uwzględniając tę i poprzednią kadencję – zarejestrowano przewagę osób niezadowolonych z działalności prezydenta (49 proc) nad zadowolonymi (42 proc.).

Zadowoleni z prezydentury Andrzeja Dudy są niemal powszechnie potencjalni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (97 proc.), a także – w przeważającej mierze – respondenci deklarujący prawicowe poglądy (77 proc.), zaangażowani w praktyki religijne, zwłaszcza uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu (70 proc.), najstarsi (62 proc.), badani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe (64 proc. i 50 proc.), uzyskujący niskie dochody per capita - (od 1000 do 1500 zł (61 proc.), mieszkający na wsi (51 proc.) oraz pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (57 proc.).

Wysoki poziom niezadowolenia z działalności głowy państwa charakteryzuje przede wszystkim zwolenników ugrupowań opozycyjnych, szczególnie Lewicy (95 proc.) i KO (93 proc.), badanych o orientacji lewicowej (86 proc.), a także nieangażujących się religijnie (76 proc.), uzyskujących najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (77 proc.), mieszkańców dużych miast (71 proc.), respondentów młodszych (18-24 lata; 74 proc.), mających wyższe wykształcenie (66 proc.), kadrę kierowniczą i specjalistów (72 proc.), pracowników administracyjno-biurowych (63 proc.) oraz prywatnych przedsiębiorców (63 proc.).

W stosunku do wyników sondażu sprzed miesiąca wyraźnie pogorszyły się notowania obu izb parlamentu, zwłaszcza Sejmu. Obecnie działalność Sejmu pozytywnie ocenia niespełna jedna piąta respondentów (19 proc., spadek o 12 punktów proc.), a negatywnie – ponad dwie trzecie (67 proc., wzrost o 14 punktów). Z

Reklama

Z aprobatą o pracy Senatu wypowiada się więcej niż jedna czwarta badanych (28 proc., spadek o 7 punktów proc.), a krytykuje ją ponad połowa (54 proc., wzrost o 11 punktów proc.). Są to - zauważa CBOS - najsłabsze wyniki obu izb na przestrzeni trwających kadencji i jedne z najsłabszych od wyborów parlamentarnych sprzed pięciu lat.

Według CBOS w niemal wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają negatywne oceny działalności Sejmu. Częściej niż inni deklarują je zwolennicy ugrupowań opozycyjnych, szczególnie Koalicji Obywatelskiej (96 proc.), Lewicy (93 proc.) i Polski 2050 (92 proc.), badani o poglądach lewicowych (89 proc.) i centrowych (78 proc.), nieuczestniczący w praktykach religijnych (86 proc.), a także młodsi, poniżej 35 lat (77-79 proc.), respondenci mieszkający w największych miastach (78 proc.), najlepiej wykształceni (79 proc.), kadra kierownicza i specjaliści (83 proc.), technicy i średni personel (76 proc.), ankietowani uzyskujący najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (3000 zł i więcej; 86 proc.) oraz niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej (82 proc.).

Z kolei z uznaniem o pracy posłów wypowiada się większość elektoratu Zjednoczonej Prawicy (60 proc.). Pozytywne opinie częściej niż przeciętnie deklarują ponadto respondenci identyfikujący się z prawicą (43 proc.), uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu (29 proc.), najstarsi (65+; 27 proc.), mający wykształcenie zasadnicze zawodowe (29 proc.) i uzyskujący niskie (od 1000 zł do 1499 zł; 27 proc.) lub przeciętne (od 1500 zł do 1999 zł; 28 proc.) dochody per capita.

W większości analizowanych grup przeważają także negatywne opinie o Senacie. Ich poziomem wyróżniają się najbardziej zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość (69 proc.) oraz rolnicy (czy – szerzej – osoby pracujące w prywatnych gospodarstwach rolnych; 76 proc.), jak również – w mniejszym stopniu – respondenci identyfikujący się z prawicą (62 proc.), badani mieszkający na wsi (60 proc.) oraz źle sytuowani (60 proc.).

Pozytywne oceny pracy izby wyższej przeważają wśród zwolenników KO (55 proc.) i Lewicy (49 proc.), a także są relatywnie częste wśród ankietowanych o poglądach lewicowych (40 proc.), mieszkańców największych miast (41 proc.), osób najlepiej wykształconych (37 proc.) i uzyskujących najwyższe dochody per capita (36 proc.).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zostało przeprowadzony przez CBOS w dniach 19-29 października w grupie 1040 osób. Każdy z respondentów wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, wywiad telefoniczny, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej.