"Projekt budżetu UE na 2020 r. jest ostatnim budżetem proponowanym przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera. Jego celem jest dalsze wspieranie priorytetów UE – tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, młodzieży, przeciwdziałania zmianie klimatu, bezpieczeństwa i solidarności – oraz przygotowanie przejścia do następnego cyklu budżetowego" - oświadczył w środę unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger.

Reklama

Proponowany budżet ma wynosić 168,3 mld euro w środkach na zobowiązania (+1,3 proc. w porównaniu z 2019 r.) i 153,7 mld euro w środkach na płatności (+3,5 proc.). Zobowiązania to środki, które mają być zapisane w umowach w danym roku, zaś płatności to środki faktycznie wydatkowane.

Według wyliczeń KE 21 proc. wydatków zaplanowanych na 2020 r. ma być przeznaczone na przeciwdziałanie zmianie klimatu. Ponad 83 mld euro środków na zobowiązania ma iść na pobudzenie wzrostu gospodarczego i rozwoju europejskich regionów, a także na wsparcie dla młodych.

Ze środków tych 13,2 mld euro ma zostać przeznaczone na badania i innowacje w Europie w ramach programu "Horyzont 2020". Bedzie to największa i ostatnia transza unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (+6,4 proc. w porównaniu z 2019 r.).

KE przewidziała 2,8 mld euro na edukację w ramach programu Erasmus+ oraz 117 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, aby wspierać młodych mieszkających w regionach, w których stopa bezrobocia młodzieży jest wysoka.

O 75 proc., do 1,2 mld euro, ma być zwiększony poziom wydatków na Europejski Globalny System Nawigacji Satelitarnej Galileo. Ma to umożliwić dalsze rozszerzanie jego udziału w rynku i zwiększenie liczby jego użytkowników na całym świecie z obecnych 700 mln do 1,2 mld do końca 2020 r.

Komisja zaproponowała też 255 mln euro na Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, by zachęcać europejskie przedsiębiorstwa do współpracy na rzecz rozwijania produktów i technologii obronnych. Program ten umożliwia przetestowanie współpracy w dziedzinie obronności na poziomie UE w ramach tego okresu budżetowego, zanim w 2021 r. zostanie utworzony w pełni funkcjonalny Europejski Fundusz Obronny.

Reklama

Spore środki mają być również przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności, zarówno wewnątrz, jak i poza UE. O ponad 34 proc., do 420 mln euro ma wzrosnąć budżet Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). UE chce stworzyć stały korpus liczący 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.

Komisja też zaproponowała 156,2 mln euro na nowy program "rescEU", by lepiej reagować na trzęsienia ziemi, pożary i inne klęski żywiołowe. Pomoże to stworzyć rezerwę zdolności reagowania na szczeblu UE. Chodzi np. o samoloty i śmigłowce do gaszenia pożarów lasów, a także zdolności w zakresie ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach.

UE ma również przeznaczyć 560 mln euro dla potrzebujących w Syrii, jak również dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie.

Budżet UE odpowiada mniej więcej 1 proc. dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 proc. wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie.