Wszystkie obieralne stanowiska w PE, tzn. stanowisko przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestora PE, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego delegacji, są obsadzane co dwa i pół roku, czyli raz na początku i raz w połowie pięcioletniej kadencji europarlamentu. Mandat osób piastujących te funkcje można przedłużyć na kolejną kadencję.

Reklama

Jak podkreśla PE, przy wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów należy wziąć pod uwagę potrzebę zapewnienia "ogólnej sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich i poglądów politycznych".

Przewodniczący kieruje działalnością PE, przewodniczy posiedzeniom plenarnym i podpisuje roczny budżet UE. Reprezentuje PE na zewnątrz oraz w stosunkach z innymi instytucjami UE.

Wybór przewodniczącego jest pierwszym aktem nowego Parlamentu Europejskiego. Kandydata na przewodniczącego może zgłosić grupa polityczna lub co najmniej 38 europosłów. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć bezwzględną większość ważnych głosów, tj. 50 proc. plus jeden głos.

Reklama

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany w pierwszej turze głosowania, ci sami lub inni kandydaci mogą przystąpić na tych samych warunkach do drugiej rundy głosowania. W razie konieczności procedura może być powtórzona po raz trzeci, ponownie na tych samych zasadach.

Jeśli po trzech turach głosowania żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej rundzie uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Wybrany zostaje ten z nich, który uzyska więcej głosów; w przypadku tej samej liczby głosów na tym etapie za zwycięzcę uznaje się kandydata starszego wiekiem.

Reklama

- Kandydaci na szefa PE, którzy wystartują w pierwszej turze, zostali zgłoszeni we wtorek. Termin upłynął o godz. 22. Jednak jeśli żaden z nich nie uzyska bezwzględnej większość głosów, odbędzie się druga tura. Jednak między pierwszą i drugą turę można w takiej sytuacji zgłosić nowych kandydatów. Ci, którzy nie uzyskali większości w pierwszej, mogą wziąć udział w drugiej turze - powiedział w środę PAP przedstawiciel służb PE.

Wiceprzewodniczący mogą w razie potrzeby zastępować przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków, w tym w kierowaniu posiedzeniom plenarnym. Są oni również członkami Prezydium – organu odpowiedzialnego za wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów.

Parlament Europejski ma 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów.

Kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczącego i kwestora może wysunąć grupa polityczna lub co najmniej 38 posłów. Wiceprzewodniczący są wybierani w jednym tajnym głosowaniu spośród wszystkich kandydatów. Porządek wyboru kandydatów decyduje o porządku pierwszeństwa.

Podczas posiedzeń inauguracyjnych, a także w połowie kadencji, kiedy na poszczególne stanowiska wybierane są nowe osoby, komisje parlamentarne wybierają przewodniczących i wiceprzewodniczących. W wyborach odbywających się w połowie kadencji PE można również przedłużyć mandaty dotychczasowych przewodniczących i wiceprzewodniczących na drugą kadencję.

Każda komisja w odrębnym głosowaniu wybiera swoje prezydium, w którego skład wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący. Liczbę wybieranych wiceprzewodniczących określa cały europarlament na wniosek Konferencji Przewodniczących.

Stałe delegacje międzyparlamentarne PE (ds. stosunków z parlamentami spoza UE) również wybierają swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących, stosując tę samą procedurę co komisje.

Grupy polityczne wybierają swoich tzw. koordynatorów w komisjach parlamentarnych. Są oni politycznymi liderami danej grupy w poszczególnych komisjach. Koordynują opinie grupy na tematy omawiane przez komisję i wspólnie z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi organizują prace komisji.