Badani są podzieleni co do tego, czy obcokrajowcy stanowią poważną konkurencję dla Polaków na rynku pracy. Ponad dwie piąte badanych (43%) uważa, że Polak, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje, ma większe szanse na pracę, ale co czwarty (25%) jest zdania, że przewagę ma przebywający legalnie obcokrajowiec.

Reklama
Inne

Przy założeniu, że ich kwalifikacje są zbliżone, przewaga ta zapewne jest utożsamiana z mniejszymi wymaganiami płacowymi cudzoziemców. Więcej niż co piąty (22%) jest zdania, że narodowość nie ma znaczenia.

Większość Polaków (69%) zgadza się na korzystanie z pracy imigrantów spoza UE w sektorach, w których brakuje Polaków chętnych do podjęcia pracy. Uważają oni, że w takich sytuacjach powinno się tworzyć ułatwienia w podejmowaniu pracy przez cudzoziemców. Co czwarty badany (23%) jest przeciwny takim ułatwieniom, nawet w przypadku niedoborów siły roboczej.

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 14-20 maja 2015 roku na liczącej 1048 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.