Będziemy chcieli proponować zmianę, która będzie zobowiązywała dołączenie do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej ekspertyzy sporządzanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - zapowiedział minister. Dodał, że w obecnym kształcie ustawy prawo budowlane jest zapisany obowiązek dołączenia do zgłoszenia ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń z odpowiedniej specjalności, a także stosownych pozwoleń, uzgodnień lub opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Propozycja, o której mówię (...) w naszej opinii powinna się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w takich właśnie, w których doszło, czy jest planowana zmiana sposobu użytkowania zmieniająca warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego - zaznaczył Kwieciński.

Reklama

Dodał, że zmiana będzie dotyczyła dodania w art. 71 ustawy prawo budowlane po ust. 2 ustępu 2a o następującym brzmieniu: w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, do zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

We wtorek minister przedstawił wyniki kontroli w escape roomach, jaką przeprowadził Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dotychczas skontrolowano 418 obiektów, do kontroli pozostały jeszcze 54. Minister poinformował, że spośród 418 skontrolowanych obiektów w 220 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne. W efekcie tych postępowań wyłączonych z użytkowania zostało 59 obiektów (nie może być w nich prowadzona tego typu działalność).

Ponadto w stosunku do 115 obiektów nadal toczą się postępowania wyjaśniające. Są to postępowania głównie związane z nieprzedłożeniem stosownych dokumentów, takich jak np. książka obiektu budowlanego, protokoły z kontroli okresowych stanu technicznego czy zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania" - powiedział Kwieciński. Poinformował, że nieprawidłowości nie stwierdzono tylko w 83 obiektach. "To pokazuje potężną skalę niespełniania wymogów przepisów - ocenił minister.

4 stycznia w lokalu z pomieszczeniem typu escape room w Koszalinie wybuchł pożar, w którym zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

Reklama