Z badania CBOS wynika, że w styczniu nastąpił spadek nastrojów wśród Polaków. 21 proc. ankietowanych (o 4 punkty procentowe mniej niż w grudniu) wyraża przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, grupa osób twierdzących inaczej wynosi 61 proc. badanych (o 2 punkty więcej niż miesiąc temu).

Reklama

Z badań wynika, że opinie o sytuacji w Polsce najbardziej różnicuje wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny i miejsce zamieszkania.

Najlepiej sytuację w kraju oceniają starsi respondenci (w grupie 65 plus. - 38 proc. ocen pozytywnych), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34 proc.) i podstawowym (28 proc.), a także osoby stosunkowo słabiej sytuowane (29 proc.) - o miesięcznych dochodach per capita od 1000 zł do 1499 zł.

Reklama

Z analiz CBOS wynika, że niezadowolenie najczęściej wyrażają młodsi respondenci (w grupie od 25 do 34 lat – 79 proc.) i osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym (76 proc. badanych z wykształceniem wyższym, 72 proc. mających miesięcznie do dyspozycji co najmniej 3000 zł na osobę, 80 proc. kadry kierowniczej i specjalistów, średniego personelu i techników, 77 proc. właścicieli firm i 76 proc. pracowników administracyjno-biurowych).

"Niezależnie od tych zróżnicowań we wszystkich kategoriach wyróżnionych ze względu na podstawowe charakterystyki społeczno-demograficzne przeważają negatywne oceny sytuacji w kraju" - wskazano w raporcie.

Zaznaczono jednak, że na ocenę sytuacji w Polsce rzutuje jednak przede wszystkim orientacja polityczna i preferencje partyjne, a nawet w mniejszym stopniu religijność.

Reklama

Ważne przekonania polityczne

CBOS podał, że ponad dwie piąte deklarujących prawicowe poglądy polityczne (42 proc.) jest zadowolonych z obecnej sytuacji w kraju, podczas gdy zdecydowana większość identyfikujących się z lewicą lub politycznym centrum twierdzi, że sprawy idą w złym kierunku (odpowiednio 87 proc. i 70 proc.).

Z kolei w grupie osób zaangażowanych w praktyki religijne - wśród uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu - odsetek pozytywnych opinii sięga 44 proc., a wśród niepraktykujących niezadowolenie w tej kwestii deklaruje 74 proc.

Z analiz CBOS wynika, że połowa badanych (50 proc.) spodziewa się pogorszenia sytuacji, pozytywnie o przyszłości kraju myśli 13 proc. ankietowanych, a brak zmian przewiduje 26 proc. respondentów.

Badania wskazały również, że w styczniu pogorszyły się oceny jakości życia rodziny. Od grudnia zmniejszył się odsetek osób deklarujących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze (z 54 proc. do 50 proc.), jednak nadal tylko nieliczni (6 proc.) źle oceniają poziom życia swojego i rodziny.

Od grudnia przybyło natomiast respondentów deklarujących, że żyje im się średnio – "ani dobrze, ani źle" (z 39 proc. do 43 proc.) - podało CBOS.

W kwestii oceny sytuacji bytowej w styczniu nastąpiło bardzo wyraźne pogorszenie ocen. "Obecnie materialne warunki swojego gospodarstwa domowego dobrze ocenia 45 proc. badanych (aż o 12 punktów mniej niż grudniu), najmniej od lipca 2015 roku. Nadal jednak stosunkowo mało osób (7 proc.) postrzega je jako złe. Największą grupę stanowią obecnie respondenci określający swoje warunki materialne jako przeciętne – "ani dobre, ani złe" (ogółem 48 proc., o 11 punktów więcej niż miesiąc temu)" – podano.

Wśród osób o miesięcznych dochodach wynoszących co najmniej 3000 zł na osobę zadowolonych z jakości życia rodziny jest 68 proc. ankietowanych. Swoje warunki bytu dobrze ocenia 66 proc. W grupach społeczno-zawodowych największe odsetki ocen pozytywnych notujemy wśród kadry kierowniczej i specjalistów (odpowiednio 69 proc. i 66 proc.) oraz właścicieli firm (odpowiednio 67 proc. i 66 proc.).

Obawy Polaków

Z analiz CBOS wynika, że 30 proc. badanych obawia się, że im i ich rodzinom w najbliższym roku będzie żyło się gorzej. Poprawy jakości życia spodziewa się 13 proc. ankietowanych. Z kolei największa część badanych (44 proc.) przewiduje, że za rok im i ich rodzinom będzie żyło się tak samo jak obecnie.

W raporcie podano, że 60 proc. respondentów nie przewiduje zmian w materialnych warunkach swojego gospodarstwa domowego, 28 proc. spodziewa się pogorszenia w tym zakresie.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS. Badanie zrealizowano od 3 stycznia do 13 stycznia 2022 r. na próbie liczącej 1135 osób (w tym 46,4 proc. metodą CAPI, 33,1 proc. – CATI i 20,4 proc. – CAWI).