Za ustawą głosowało 258 posłów, 14 było przeciw, 178 wstrzymało się od głosu. Posłowie przyjęli ponad 30 poprawek, w tym dwa zestawy poprawek Biura Legislacyjnego Sejmu, w sumie było ich 25. Poprawki te ujednolicają przepisy projektu ustawy i uzupełniają regulacje.

Reklama

Kompleksowa opieka

Przyjęto też poprawkę PiS zakładającą, że data graniczna stworzenia specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego I, II i III stopnia, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, to 1 kwietnia 2024 r. Kolejna przyjęta poprawka PiS doprecyzowuje, że Krajowy Ośrodek Monitorujący Krajową Sieć Onkologiczną będzie opracowywał i aktualizował wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii, również przez adaptację zagranicznych opracowań. Kolejna przyjęta zmiana uszczegóławia zakres danych, jakie podmioty należące do KSO będą przekazywały do systemu informatycznego.

Posłowie przegłosowali też poprawki PiS w art. 39. Chodzi o zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi i w Prawie farmaceutycznym. - Poprawki te wykraczają poza ustawę o KSO, ale są ważne ze społecznego punktu widzenia - argumentował podczas prac sejmowej Komisji Zdrowia jej przewodniczący Tomasz Latos (PiS).

Posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone w drugim czytaniu poprawki Polski 2050.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Ustawa zakłada, że każdy pacjent - niezależnie od miejsca zamieszkania - będzie miał zapewnioną opiekę onkologicznąopartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty, które znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej, będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Infolinia i ocena satysfakcji pacjenta

Reklama

Utworzona zostanie krajowa infolinia onkologiczna - będzie ona udzielać informacji o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzony zostanie też obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie korekt do systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów.

Strukturę KSO będą tworzyć specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i ośrodkami kooperacyjnymi. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO będzie oparta na kryteriach, które odnosić się będą m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego i do potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.

Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 lat i udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Zgodnie z danymi MZ w 2019 r. zanotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet). Liczba zachorowań w 2020 r. została oszacowana na 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach nastąpi wzrost zachorowań.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Agata Zbieg, Aleksandra Kiełczykowska