Zgodnie z §68 pkt 5 Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), na terenie działek ROD istnieje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów roślinnych. Dodatkowo, przepisy prawa ogólnego również zakładają zakaz spalania odpadów, zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach, który określa, że termiczne przekształcanie odpadów może odbywać się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Reklama

Ponadto mieszkańców gmin obowiązuje przestrzeganie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy", który najczęściej nakłada na nich obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów.

Nie wolno także używać otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 metrów od obszarów, gdzie mogą występować łatwopalne materiały rolnicze. Nie wolno też rozpalać ognia na obszarach nieprzeznaczonych do tego celu, takich jak lasy, obszary leśne, łąki, torfowiska, ani w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasów. Nie wolno również rozpalać ognia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zapalenia się materiałów palnych.

Reklama

Zakaz spalania w ROD. To grozi za nieprzestrzeganie przepisów

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących spalania może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-karnymi. Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu wykroczeń, naruszenie zakazu spalania odpadów stanowi wykroczenie podlegające karze w formie mandatu do 500 zł. Ponadto zgodnie z postanowieniami artykułu 191 ustawy o odpadach, osoba naruszająca ten zakaz może zostać ukarana grzywną, sięgającą nawet 5 000 zł lub karą aresztu.

Mimo wielokrotnych upomnień zakaz ten systematycznie jest łamany przez członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych, co jest monitorowane przez odpowiednie służby. Na stronie Polskiego Związku Działkowców wielokrotnie pojawiały się informacje o przypadkach działkowców, którzy doświadczyli negatywnych konsekwencji związanych z ignorowaniem lub brakiem znajomości obowiązujących przepisów.

Zakaz spalania odpadów w ROD

Spalanie odpadów jest sprzeczne z normami społecznymi, których przestrzeganie leży w gestii każdego działkowca, i negatywnie oddziałuje na reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) oraz całościowego Związku. Dym łatwo się rozprzestrzenia na znaczną odległość, zakłócając spokój użytkowników ROD, mieszkańców sąsiednich obszarów oraz kierowców poruszających się po drogach w okolicy ROD.

Dodatkowo pozostawione bez nadzoru ogniska mogą być częstym powodem pożarów, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców oraz ich mienia.

Apel Polskiego Związku Działkowców

Zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), ogrody te mają służyć m.in. tworzeniu zdrowego otoczenia dla ludzi, ochronie środowiska i przyrody oraz poprawie warunków ekologicznych w gminach. W tym celu Polski Związek Działkowców (PZD) realizuje różne programy przyrodnicze, takie jak "Otwarty Program Klimatyczny PZD", "Bioróżnorodność na działkach w ROD" oraz "Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin".

Jasne jest, że spalanie odpadów na terenie ROD jest sprzeczne z ekologiczną polityką Związku. Dym wydzielany podczas spalania negatywnie wpływa na klimat i zawiera toksyczne, rakotwórcze substancje, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Dlatego PZD apeluje o przestrzeganie przepisów dotyczących spalania odpadów i przypomina, że jedyną formą przekształcania resztek roślinnych na terenie ROD jest ich kompostowanie.

Co zrobić z odpadami?

Suche liście, gałęzie po cięciu drzewek i krzewów, skoszoną trawę, łodygi, kwiaty i chwasty, czyli odpady zielone, należy dostarczyć do lokalnego PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przed odbiorem odpady należy odpowiednio przygotować, tj. zapakować w worki.

Alternatywnym sposobem jest korzystanie z kompostownika lub wykorzystanie suchych i zdrowych liści do zabezpieczenia roślin przed mrozem.