Dzień wolny od pracy w Wielki Piątek?

Chociaż chrześcijańskie święto upamiętniające śmierć Jezusa Chrystusa i obchodzone pod nazwą Wielkiego Piątku nie jest dniem wolnym od pracy zagwarantowanym ustawowo dla ogółu mieszkańców Polski, to i od tej reguły są wyjątki.

Prawo do dnia wolnego od pracy i nauki w Wielki Piątek, który w tym roku wypada 29 marca, przysługuje członkom niektórych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Zagwarantowane jest w ustawach regulujących stosunek między polskim państwem a konkretnymi Kościołami.

Reklama

Kto ma prawo do dodatkowego dnia wolnego

W Polsce z tego przywileju mogą skorzystać trzy Kościoły protestanckie należące bądź też nawiązujące do tradycji ewangelickich. Są to Kościoły: ewangelicko-augsburski (luterański), ewangelicko-reformowany i, historycznie nieco późniejszy od dwóch wymienionych, ewangelicko-metodystyczny.

I tak kwestia ta uregulowana jest w art. 14 Ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 14 Ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 12 Ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wolne w Wielki Piątek. Jest jedno "ale"

Reklama

Członkowie wymienionych mniejszościowych Kościołów chrześcijańskich w Polsce mają prawo do zawnioskowania o dzień wolny od pracy i nauki w Wielki Piątek i pracodawca co do zasady nie może im tego prawa odmówić.

Zgodnie z brzmieniem art. 42 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (por. ust. 1), "osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii". Jak czytamy w ustawie, "osoby niepełnoletnie mogą korzystać z prawa określonego w ust. 1 na wniosek swych rodziców bądź opiekunów prawnych" (por. ust. 2).

Jednak osoby te powinny pamiętać, że zgodnie z ww. ustawą "zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych" (por. ust. 3).

Tomasz Mincer