Za odwołaniem Marka Kuchcińskiego opowiedziało się 169 posłów, przeciw było 234, wstrzymało się 28 posłów. Większość bezwzględna konieczna do pozbawienia Kuchcińskiego funkcji marszałka wynosiła 216 głosów.

Wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu klub PO złożył pod koniec lipca w związku z sytuacją, do jakiej doszło podczas głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Marszałek Sejmu wielokrotnie mówił wówczas pod adresem zabierających głos posłów opozycji, że ich wystąpienia nie są wnioskami formalnymi oraz pytaniami do głosowanych w danej chwili poprawek oraz że w ten sposób "utrudniają prowadzenie obrad". W pewnym momencie Kuchciński zdecydował, że nie dopuści do zadawania kolejnych pytań i zgłaszania wniosków formalnych do końca tego głosowania.

Posłowie PO ocenili, że Kuchciński knebluje opozycję i odbiera jej prawo do reprezentowania wyborców i złożyli wniosek o odwołanie go z funkcji marszałka Sejmu. Szef klubu PO Sławomir Neumann przedstawiając w lipcu wniosek swego klubu wyraził nadzieję, że we wrześniu - jak mówił - będziemy mogli skończyć ten żenujący spektakl, który funduje polskiemu parlamentowi marszałek Kuchciński.

Przeciw odwołaniu marszałka jest klub PiS; wniosek PO poprzeć ma PSL i Nowoczesna. Posłowie Kukiz'15 uzależniają poparcie dla wniosku PO od tego, czy Kuchciński "odmrozi" prace nad zgłoszonym przez Kukiz'15 projektem ustawy dot. medycznej marihuany

Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na kolejnego marszałka. Klub PO proponuje na nowego marszałka posła PO Rafała Grupińskiego. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

Posłowie będą też w poniedziałek kontynuować prace nad rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski. Polskiej

Sejmu zajmie się sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz poselskim projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Przewiduje on stworzenie ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej, instrumentów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań.

Posłowie rozpatrzą sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przewiduje ona, że dom dziecka nie może być w jednym budynku z izbą wytrzeźwień, domem pomocy społecznej, hospicjum czy ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy - uchwalona przez Sejm 22 lipca - ma poprawić rozwiązania dotyczące funkcjonowania placówek działających w tym obszarze.

Posłowie wysłuchają również informacji: o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka oraz informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku.

Wieczorem na wniosek klubu PSL Sejm wysłucha informacji ministra rolnictwa w sprawie dramatycznej sytuacji w polskim rolnictwie spowodowanej spadkiem cen artykułów rolno-spożywczych oraz rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.