Czesław Chotkiewicz nie objął urzędu na skutek fałszerstw wyborczych przy ustalaniu wyniku w 2006 roku. W związku z tym Sąd przyznał mu odszkodowanie z tytułu utraconego wynagrodzenia za lata 2007-2008. Gmina spłaca należne Chotkiewiczowi odszkodowanie w ratach. Wpłaciła już ponad 80 tys. zł. Teraz Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznał niedoszłemu wójtowi rekompensatę - za lata 2009-2010. Wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, bez prowadzenia procesu. Teraz gmina ma 14 dni, aby złożyć sprzeciw wobec decyzji sądu, jeśli tego nie zrobi, postanowienie się uprawomocni. Jeśli natomiast gmina złoży sprzeciw, sąd będzie musiał rozpoznać sprawę w postępowaniu dowodowym.

Obecny wójt Sorkwit Józef Maciejewski poinformował, że gdy tylko do urzędu gminy wpłynie postanowienie sądu o przyznaniu kolejnego odszkodowania Chotkiewiczowi, gmina złoży do sądu sprzeciw. Dodał, że chce, by sąd rozstrzygnął sprawę przyznania roszczenia na drodze postępowania dowodowego.

Maciejewski dodał, że gmina wystąpiła o tak zwany regres, czyli zwrot wypłaconej na rzecz Chotkiewicza kwoty. Żądania zapłaty urząd gminy wysłał do komisarza wyborczego (działa w imieniu Skarbu Państwa) oraz do osób skazanych prawomocnymi wyrokami za sfałszowanie wyborów samorządowych i do informatyka, wobec którego sąd umorzył postępowanie karne w sprawie fałszerstw.

Jeśli nie wpłyną pieniądze od adresatów to sprawa trafi do sądu - zaznaczył Maciejewski.

Gmina wysyłając żądanie zapłaty do tych osób, kierowała się sugestią sądu, który podczas procesów dotyczących fałszerstwa wyborczego w Sorkwitach wskazał kto ponosi odpowiedzialność finansową. Sąd podkreślił wówczas, że zgodnie z Kodeksem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Chotkiewicz, który jest radnym gminy Sorkwity, nie chce komentować sprawy.

W 2006 roku wójtem gminy Sorkwity został sprawujący ten urząd od kilkunastu lat Piotr Wołkowicz. Wygrał on także wybory w 2010, ale rok później został uznany prawomocnie przez sąd za kłamcę lustracyjnego. Utracił przez to urząd. Chotkiewicz domagając się odszkodowania dowodził, że gdyby nie fałszerstwo przy ustalaniu wyników wyborczych w głosowaniu na wójta Sorkwit w 2006 r. którego dopuścili się niektórzy członkowie obwodowej komisji wyborczej w Rybnie, to on objąłby to stanowisko. Ze względu na to, że nie został wójtem, utracił wynagrodzenie, które uzyskałby, wygrywając wybory.

Za fałszerstwo wyborcze w Sorkwitach na kary więzienia w zawieszeniu sąd okręgowy w Olsztynie skazał m.in. ówczesną sekretarz gminy Marzenę M., która w czasie wyborów w 2006 r. była inspektorem wojewódzkiego komisarza wyborczego i pełnomocnikiem ówczesnego wójta do spraw wyborów. Na kary więzienia w zawieszeniu sąd skazał także osoby zasiadające w obwodowej komisji wyborczej w Rybnie, gdzie doszło do przerobienia kart wyborczych. Postępowanie z przyczyn formalnych umorzono wobec informatyka.