Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje rozszerzenie wykazu dróg krajowych, na których pobierana będzie opłata elektroniczna. Dotyczy to prawie 300 km dróg krajowych, w tym ok. 83 km autostrad, ok. 160 km dróg ekspresowych i ok. 56 km dróg krajowych innych klas. Chodzi m.in. o odcinki autostrady A1, dróg ekspresowych S1, S8 i S19 oraz obwodnic Elbląga i Jarosławia.

Reklama

W sumie po wejściu w życie rozporządzenia łączna długość sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat wyniesie ok. 2 tys. 190 km.

Rząd ma ponadto przyjąć stanowisko wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych.

Zgodnie z projektem w latach 2014-23 na budowę obrony przeciwrakietowej będą przeznaczane środki co najmniej równe corocznemu przyrostowi budżetu MON przy utrzymaniu stałego wskaźnika udziału budżetu obronnego w PKB na poziomie 1,95 procent. Finansiści szacują, że na obronę przeciwrakietową można by w tym czasie przeznaczyć - zależnie od wzrostu gospodarczego - od 10 do 14 mld zł.

Program ruszyłby w 2014 roku i obowiązywał do 2023 roku; w ciągu 10 lat armia miałaby otrzymać mobilny modułowy system zapewniający obronę przed atakiem rakietowym wybranych obszarów, obiektów lub dużych zgrupowań wojsk, w razie potrzeby także kontyngentów za granicą. System ma umożliwiać zwalczanie rakiet najkrótszego i krótkiego zasięgu oraz rakiet średniego zasięgu w końcowej fazie lotu. Miałby być zintegrowany z systemem budowanym przez NATO, możliwe jednak miałoby być jego samodzielne użycie przez Polskę dla obrony własnej, np. w razie niespodziewanego pojedynczego ataku, a nie konfliktu na większą skalę

Reklama

Obrona przeciwrakietowa jest jednym z priorytetów NATO, a system sojuszniczy musi składać się z systemów narodowych spiętych wspólnym naprowadzaniem, kierowaniem i dowodzeniem. Zdolność zwalczania rakiet krótkiego zasięgu to najpilniejsza potrzeba polskiej armii, zgodnie wskazywana przez ekspertów i ujęta w priorytetach rozwoju sił zbrojnych, sformułowanych w 2011 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Reklama

Innym punktem obrad Rady Ministrów jest wniosek do prezydenta o przedłużenie o kolejne pół roku polskiej misji wojskowej w ramach Sił Międzynarodowych KFOR stacjonujących w Kosowie i byłej Jugosławii. Polski Kontyngent Wojskowy skupia się głównie na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

Obecnie w Kosowie służy XXVI zmiana PKW KFOR pod dowództwem ppłka Adama Luzyńczyka. Polscy żołnierze są obecni w Kosowie od 1999 r.

Rząd rozpatrzy także projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który ma umożliwić składanie elektronicznych wniosków o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonania samodzielnego wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki dokument ma mieć moc równą dokumentowi wydanemu w sposób tradycyjny przez Centralną Informacje Ksiąg Wieczystych.

Od czerwca 2010 r. pod adresem http://ekw.ms.gov.pl funkcjonuje internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych. Dostęp do ksiąg jest powszechny, ale żeby sprawdzić w internecie konkretną księgę, trzeba znać jej numer.

Ministrowie zajmą się ponadto założeniami do projektu nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Przewidują one m.in. likwidację znaków opłaty sądowej oraz usprawnienie systemu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym w formie bezgotówkowej za pomocą Platformy Elektronicznych Płatności.

Aktualnie istnieją trzy możliwości uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych: bezgotówkowa na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu, gotówkowa - wpłata następuje bezpośrednio w kasie sądu oraz znakami opłaty sądowej o odpowiednim nominale. Uiszczanie opłat sądowych w formie znaków opłaty sądowej dotyczy tylko tych opłat, których wysokość nie przekracza kwoty 1.500 złotych. W systemie powszechnie obowiązującego prawa znaki opłaty sądowej pozostały jedynymi znakami opłaty publicznoprawnej uiszczanej w ten sposób.