W swoim wystąpieniu programowym kandydat oświadczył, że Polska jest w kryzysie. Jego elementami są kryzysy: gospodarczy, fiskalny, na rynku pracy, zaufania do instytucji państwa, polityki i kryzys wartości. Jedynym środkiem zaradczym jest rząd techniczny, który może ożywić gospodarkę, podjąć dialog ze społeczeństwem, odsunąć od wpływów grupy interesów i zacząć prowadzić politykę na nowych zasadach.

Gliński oświadczył, że priorytetem jego rządu będzie gospodarka, sprawne instytucje państwowe, budowa republikańskiego państwa obywatelskiego i odbudowa zaufania społecznego, a także troska o kulturę i szkołę. W dziedzinie gospodarki kandydat zaproponował między innymi zawarcie paktu społecznego ze związkami zawodowymi, nowelizację ustawy o zatrudnieniu oraz wprowadzenie ubezpieczeń od bezrobocia i obniżenie składek na ZUS dla absolwentów.

W dziedzinie ochrony zdrowia Gliński zaproponował zmianę zasad działania lekarzy rodzinnych, wyższą wycenę specjalistycznych procedur medycznych, stworzenie sieci szpitali i reformę systemu pomocy doraźnej, w tym wprowadzenie zasady wyjazdu karetki do każdego wezwania. Docelowo finansowanie służby zdrowia miałoby się opierać na trzech filarach. W dziedzinie polityki prorodzinnej kandydat zaproponował wprowadzenie powszechnego, dwuletniego urlopu macierzyńskiego, bonów wychowawczych i systemu kart dużej rodziny.

Lukę w systemie opieki przedszkolnej kandydat chce zapełnić przez zaangażowanie w opiekę przedszkolną organizacji pozarządowych.