Liczący 45 stron projekt wraz z uzasadnieniem został już zamieszczony na stronach Sejmu. Jak wskazano, dotyczy on "uporządkowania i usystematyzowania obowiązujących przepisów, co pozwoli na sprawniejsze działanie komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa".

Reklama

W celu usprawnienia i przyśpieszenia procedury przyznawania przez komisję na rzecz pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich odszkodowań oraz zadośćuczynień, zaproponowano również w przedmiotowym projekcie regulację, zgodnie z którą sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom nieruchomości warszawskich - sprecyzowano w uzasadnieniu projektu.

Jak w nim podkreślono "z uwagi na wyłączenie możliwości składania sprzeciwu przez m.st. Warszawa, logiczną konsekwencją takiego kierunku zmian legislacyjnych jest przyjęcie, że zaskarżone w trybie dotychczasowym przepisów decyzje, przyznające odszkodowanie lub zadośćuczynienie uważa się za ostateczne i prawomocne, zaś same odszkodowania oraz zadośćuczynienie zostaną wypłacone uprawnionym osobom w terminie 14 dni od daty wejścia niniejszej ustawy w życie".

Jako przedstawiciela wnioskodawców wskazano posła Pawła Lisieckiego.

Kaleta: Warszawa traci interes prawny do kwestionowana decyzji

Klub PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa stołecznych decyzji reprywatyzacyjnych. Chodzi m.in. o usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów.

Reklama

Kaleta wyjaśnił, że zgodnie z nowelą, środki na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów, które do tej pory były zgromadzone na rachunkach m.st. Warszawy, zostaną przeniesione do rządowego Funduszu Reprywatyzacji. Ponadto toczące się obecnie sprawy sądowe o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich, zainicjowane wskutek wniesienia sprzeciwu wyłącznie przez m.st. Warszawa, zostaną umorzone.

W związku z tym, że środki są przeniesione do Funduszu Reprywatyzacji, m.st. Warszawa traci interes prawny do kwestionowana decyzji (o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach) wobec mieszkańców. A skutkiem utraty tego interesu prawnego jest konieczność umorzenia postępowań sądowych wniesionych ze sprzeciw m.st. Warszawy - wyjaśnił Kaleta.

Prawo do wniesienia skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej o przyznaniu odszkodowań lub zadośćuczynienia będzie teraz przysługiwało mieszkańcom.

W związku z tym, że Rafał Trzaskowski blokuje wypłatę odszkodowań dla mieszkańców pokrzywdzonych reprywatyzacją, konieczna staje się zmiana w zakresie procedury wypłaty tych odszkodowań. Skoro nie chce tego robić m.st. Warszawa i blokuje wypłaty, pozywa mieszkańców przed sąd, to proponujemy, żeby środki, które odzyskała komisja weryfikacyjna, przekazano do Funduszu Reprywatyzacji, który wykona decyzje komisji niezaskarżone przez mieszkańców - powiedział Kaleta.

Jak dodał, niedługo po uchwaleniu noweli mieszkańcy otrzymają w końcu należne im odszkodowania za krzywdy poniesione w wyniku procesu reprywatyzacji.

Kaleta powiedział, że 8,5 mln zł powinno już zostać wypłaconych 250 pokrzywdzonym mieszkańcom.