Kiedy głos jest nieważny

Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce obok jego nazwiska znaku „x”. Za nieważny uznaje się głos:

1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata,
2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Reklama

Minimalna frekwencja wyborów

W polskim ustawodawstwie nie określono minimalnej liczby osób, które muszą uczestniczyć w wyborach, by można je było uznać za ważne. Wygrywa kandydat, który otrzyma ponad połowę ważnie oddanych głosów (50 proc.+1 głos) – niezależnie od tego, ile osób wzięło udział w głosowaniu.

Kto stwierdza ważność wyborów

Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. Wyborcy przysługuje przy tym prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Może on skorzystać z tego uprawnienia w sytuacji:

• dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

• naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Reklama

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Prawo do zaprotestowania przysługuje również przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu.

Protest wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.