Dziesiątki parlamentarzystów z całej Europy i Izraela, w tym senatorowie, posłowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego i brytyjskiej Izby Lordów oraz przywódcy społeczności żydowskiej z całej Europy połączyli swe siły kierując do rządu polskiego list, w którym wzywają do odstąpienia z części projektu ustawy o dobrostanie zwierząt, który ma być poddany pod głosowanie w polskim Senacie we wtorek 13 października.

Reklama

Projekt ustawy, gdyby miała zostać przyjęta w obecnym kształcie, wprowadziłby zakaz eksportu mięsa koszernego z Polski, co wywarłoby poważny wpływ na społeczności żydowskie na całym kontynencie, które ze względu na swoją liczebność lub na swoje ograniczone zasoby, w dużym stopniu polegają na Polsce jako dostawcy mięsa koszernego.

Projekt ustawy - ku wyraźnemu zaniepokojeniu sygnatariuszy, a wśród nich wielu parlamentarzystów i przywódców żydowskich - ustanawia również niebezpieczny precedens stawiając w ewidentny sposób prawa związane z dobrostanem zwierząt ponad podstawowym europejskim prawem do wolności religii.

Sygnatariusze przytoczyli również fakt, że nie ma rozstrzygających dowodów naukowych na poparcie twierdzeń, że ubój koszerny jest bardziej okrutny niż większość uboju odbywającego się każdego dnia w Europie.

Reklama

Pełna treść listu otwartego skierowanego do Prezydenta Andrzeja Dudy, Elżbiety Witek oraz Tomasz Grodzkiego:

"Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Marszałek Sejmu, Szanowny Panie Marszałku Senatu,

My, przedstawiciele europejskich Żydów i parlamentarzyści z parlamentów narodowych całej Europy i Izraela, z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy procedowanie ustawy o ochronie zwierząt w obu izbach parlamentu w Polsce. Apelujemy do Państwa, aby przekonali Państwo pana premiera i obie izby o konieczności ponownego rozważenia tej kwestii. Projekt ustawy, który został już rozpatrzony w Sejmie, a obecnie oczekuje na zatwierdzenie w Senacie w dniu 13 października 2020 r., doprowadziłby do skutecznego wyeliminowania kluczowej i niezwykle ważnej części praktyki żydowskiej - stałego dostępu i dostaw koszernego mięsa dla Żydów w całej Europie, zapewnianych obecnie przez Polskę. Chcemy w sposób jasny stwierdzić, że dobrostan zwierząt jest niezwykle ważną kwestią, jednak prosimy zauważyć, że nie ma rozstrzygającego dowodu na to, że ubój koszerny jest bardziej okrutny niż większość uboju odbywającego się każdego dnia w Europie.
Mówiąc bardziej ogólnie, niepokoi nas prymat praw zwierząt nad wolnością wyznania obywateli europejskich, w tym Żydów, - praw, które były przyznawane i podtrzymywane przez tysiąclecia, praw, które zostały zapisane w artykule 10 Karty Praw Podstawowych UE: "Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność uzewnętrzniania swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach". Zakazując eksportu produktów, których spożycie stanowi dla wielu osób główną zasadę wiary i praktyki żydowskiej, wysyłają Państwo dobitne przesłanie, że dopuszczalne są prawa, które skutecznie utrudniają życie Żydom w Europie. Z tych właśnie powodów – i w imieniu wielu tysięcy Żydów, których my jako liderzy społeczności i parlamentarzyści reprezentujemy - wzywamy rząd Rzeczpospolitej, jej Sejm i Senat, do zaprzestania procedowania tego aspektu ustawy. Dziękujemy Państwu za uwagę poświęconą tej sprawie, która ma ogromne znaczenie i wagę dla Żydów w całej Europie i poza nią, a także dla samej europejskiej zasady poszanowania i wspierania wolności wyznania.

Z wyrazami szacunku,

Rabin Menachem Margolin, Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydów
Joël Mergui, Przewodniczący Konsystorza Francji i Paryża
Artur Hofman, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (TSKŻ)."