Obecne trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 16 marca i było kontynuowane następnego dnia, po czym ogłoszono dwutygodniową przerwę w oczekiwaniu na poprawki i stanowiska Senatu do szeregu ustaw.

Posłowie Solidarnej Polski i Porozumienia głosowali inaczej niż PiS

Posłowie Solidarnej Polski i Porozumienia w głosowaniu nad poprawką Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zagłosowali inaczej niż PiS i zajęli takie samo stanowisko jak kluby opozycyjne. Dzięki takiemu rozkładowi głosów poprawka została zaakceptowana.

We wtorek Sejm głosował m.in. nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Sejmowa komisja finansów publicznych zarekomendowała przyjęcie jednej poprawki Senatu, spośród 25 zgłoszonych przez Izbę Wyższą. Ostatecznie w głosowaniu przyjęta została nie tylko ta poprawka usuwająca oczywistą pomyłkę, która znalazła się w przepisach, ale także kilka innych.

Reklama

Jedna z nich dodaje przepis, wedle którego "jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym) nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian powstaje z dniem 1 lipca 2022 r."

Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, w głosowaniu nad tą poprawką Senatu udział wzięło 451 posłów, za odrzuceniem poprawki senackiej było 210 posłów, przeciw - 239, wstrzymało się 2 posłów, a nie głosowało - 9. Sejm poprawkę Senatu przyjął.

Przeciw odrzuceniu poprawki były wszystkie klubu i koła z wyjątkiem posłów PiS, którzy jako jedyni głosowali za odrzuceniem. Jednak wśród biorących udział w tym głosowaniu członków klubu PiS, 210 zagłosowało za odrzuceniem poprawki, ale 20 opowiedziało się przeciw odrzuceniu propozycji Senatu.

Reklama

Inaczej niż większość klubu PiS zagłosowało 13 posłów Porozumienia - Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Maksymowicz, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Michał Wypij, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz i Magdalena Sroka.

Posłowie Porozumienia zagłosowali przeciw w celu przedłużeniu vacatio legis po to, żeby Polscy przedsiębiorcy mieli więcej czasu na przygotowanie się do nowych przepisów - tłumaczył takie głosowanie wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Odmienne stanowisko niż PiS miało także siedmioro posłów Solidarnej Polski - Dariusz Olszewski, Jacek Ozdoba, Aleksandra Szczudło, Piotr Uruski, Mariusz Gosek, Mariusz Kałużny i Janusz Kowalski.

Jacek Ozdoba powiedział PAP, że w dobie pandemii poprawka poparta przez Solidarną Polskę stanowi ochronę zakładów zajmujących się produkcją kamperów. A nie jest tajemnicą, że jakiekolwiek kwestie nowych obciążeń (podatkowych) nie cieszą się popularnością w środowisku Solidarnej Polski - powiedział Ozdoba.

Dodał, że poprzednio głosował także przeciw podatkowi cukrowemu.

Znów opozycja wygrała w Sejmie kilka głosowań nad ustawą dotyczącą podatku akcyzowego! Z korzyścią dla przedsiębiorców (...) i obroniliśmy kampery przed znaczącym wzrostem opodatkowania - skomentował na Twitterze poseł KO Mirosław Suchoń.

Na koniec głosowań poświęconych pakietowi akcyzowemu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) poinformował o sprostowaniu jednego z wcześniejszych głosowań, dotyczących przyjęcia poprawki nr 3, z którą łączyły się poprawki nr 4, 5, i 6.

Sprostuje głosowanie nr 55. Błędnie interpretowaliśmy. Tam było 225 "za", a większość bezwzględna wynosiła 225. W związku z tym Sejm odrzucił poprawki od 3 do 6 - powiedział Terlecki.

Dziennikarz "Polityki" Wojciech Szacki skomentował: Ależ bałagan w klubie PiS. Dwa przegrane głosowania (raz m.in. przez Mariusza Błaszczaka i Antoniego Macierewicza, raz przez Porozumienie i część Solidarnej Polski), niemal w każdym wygranym kilkoro posłów głosowało z opozycją.

Według MF rozwiązania zawarte w noweli mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. Przewidziano, że od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają pozwolić też na efektywniejsze zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych. Mają też utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy, a także proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.

Ponadto, nowela przewiduje uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o SN

Za odrzuceniem dwóch senackich poprawek, których celem było wykreślenie większości zapisów z nowelizacji głosowało 231 posłów, przeciw było 207, zaś dziewięciu wstrzymało się od głosu. Z kolei poprawkę wydłużającą dodatkowo termin dla skarg nadzwyczajnych poparło 326 posłów, przeciw niej było 30, a 94 wstrzymało się od głosu. Ustawa z przyjętą poprawką trafi teraz do prezydenta.

Nowelizacja ustawy o SN jest inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy, którą Sejm uchwalił pod koniec lutego. Głównym założeniem tej noweli jest przedłużenie terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji z 1997 r.

W prezydenckiej ustawie znalazły się też krytykowane przez opozycję zapisy dotyczące m.in. procedury wyboru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Zgodnie z nowelą I prezes SN miałby także wykonywać obowiązki związane z wyznaczaniem składów orzekających oraz określeniem kolejności rozpoznawania spraw w przypadku zagadnień prawnych skierowanych m.in. przez PG, RPO i RPD. W odrzuconych we wtorek przez Sejm poprawkach Senat chciał wykreślenia z ustawy wszystkich zapisów, które nie odnoszą się do kwestii przedłużenia terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. Nie zostały one jednak przyjęte przez Sejm. Tym samym przepisy dotyczące m.in. procedury wyboru prezesów izb zostały w nowelizacji.

Z kolei przyjęta przez Sejm poprawka Senatu dodatkowo wydłuża termin na wnoszenie skarg nadzwyczajnych przez Prokuratora Generalnego i RPO od dawnych orzeczeń zapadłych po 1997 r. - o trzy, a nie, jak było w pierwotnym zapisie, o dwa lata.

Głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o szczepieniu przeciw COVID-19

Sejm odrzucił senackie poprawki dotyczące kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19.

Sejm odrzucił we wtorek pięć senackich poprawek do nowelizacji ustawy dotyczącej poszerzenia zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień przeciw COVID-19. Będą one określane rozporządzeniem ministra zdrowia, a nie wpisane do ustawy, jak proponował Senat.

Odrzucenie poprawek Senatu rekomendowała Sejmowi Komisja Zdrowia.

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakłada rozszerzenie kręgu osób z zawodów medycznych uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19. Określi je w rozporządzeniu minister zdrowia.

Jak zapowiadała wiceminister zdrowia Anna Goławska w czasie prac nad nowelizacją, będą to oprócz lekarzy - tylko oni mogą to obecnie robić - również lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy oraz ratownicy medyczni.

Wiceminister uzasadniła we wtorek w czasie posiedzenia komisji zdrowia, że określenie tego właśnie w rozporządzeniu jest "zdecydowanie bardziej elastycznym rozwiązanie w trakcie epidemii", gdy trzeba na bieżąco reagować na sytuację.

W związku z czym nie rekomendujemy wpisania wprost do ustawy wymienionych zawodów medycznych - uzasadniła brak poparcia takiej zmiany wiceminister.

Senat proponował (poprawka nr 2), by wpisać te zawody w ustawę i by byli to kolejno: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci lub diagności laboratoryjni. Wymogi dla tych dwóch ostatnich zawodów miały być określone dodatkowo w przepisach wykonawczych. Poprawka jednak nie zyskała poparcia posłów. Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 297 posłów, przeciw 140, wstrzymało się 10.

Sejm odrzucił we wtorek także cztery pozostałe poprawki, które głosowano łącznie. Tym razem za ich odrzuceniem było 240 posłów, przeciw 196, 10 posłów wstrzymało się.

Jedna z nich była poprawką redakcyjną poszerzającą, w konsekwencji wprowadzonych przez Senat zmian, tytuł regulacji o słowa "oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Inna doprecyzowała od kiedy będzie obowiązywał wykaz świadczeniodawców ogłaszanych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. sieci szpitali. Senat wpisał do przepisu termin 1 stycznia 2022 roku.

Nowelizacja ustawy przedłuża obowiązywanie pierwszych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia do końca 2021 r. Wydłużono też w 2021 roku termin ogłaszania wykazów dla danego województwa do 1 października 2021 roku.

Znowelizowana regulacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o ruchu drogowym

Sejm będzie też głosował nad poprawkami Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych.

Senatorowie zaproponowali poprawki zakładające, że kierujący rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem wspomagającym ruch - wtedy, kiedy ustawa dopuszcza ich jazdę po chodnikach lub drogach dla pieszych - będą mogli poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu.

Kolejna poprawka Senatu dopuszcza w wyjątkowych przypadkach korzystanie przez kierującego hulajnogą elektryczną z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 50 km/h. Chodzi o sytuację, gdy wzdłuż tej jezdni brakuje chodnika, wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi.

Sejm rozpatrzy także kilka poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących zaproponowanych przez Senat do noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nowe przepisy wynikają z konieczności wdrożenia tzw. dyrektywy AML. Dyrektywa ta modyfikuje prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych. Ma przez to podnieść skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Sejm zajmie się też stanowiskiem Senatu do nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa zakłada zwiększenie progów dochodowych uprawniających do jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej oraz możliwość przyznania pomocy pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku m.in. działaczom opozycji antykomunistycznej.

Senat poparł poprawkę przewidującą, że prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie uprawnionej pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, albo rentę rodzinną w kwocie niższej niż 2450 zł miesięcznie, a nie 2400 zł jak było wcześniej.

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu m.in. do noweli ustawy o transporcie kolejowym, do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym.