Program Bezpartyjnych Samorządowców na wybory parlamentarne 15 października podzielony jest tematycznie na 10 obszarów. Ich lista wygląda następująco: "Zdrowa Polska", "Lepsza edukacja – lepsza przyszłość", "Demografia", "Przedsiębiorczość", "Rolnictwo", "Ekologia", "Energetyka", "Transport publiczny", "Polska. Europa. Świat"; "Sprawy ustrojowe". Jakie propozycje wyborcze znajdziemy w poszczególnych obszarach?

Reklama

Program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców: ochrona zdrowia

Zdaniem Bezpartyjnych Samorządowców system ochrony zdrowia wymaga gruntownej przebudowy. Formacja zapowiada m.in. "głęboką reformę Narodowego Funduszu Zdrowia, z jednoczesnym utrzymaniem standardu leczenia i jakości usług bez względu na różnice w zamożności regionów”. Według Bezpartyjnych Samorządowców gruntownych zmian wymaga np. system poboru składek ZUS (emerytalnej itd.) i składki zdrowotnej. Postuluje także uproszczenie sposobu ustalania wysokości składki zdrowtonej, czyli, jak czytamy - "naprawę" Polskiego Ładu. Wśród obietnic wyborczych Bezpartyjnych Samorządowców dotyczących zdrowia znajdziemy też np. zapowiedź "znaczącego" zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia, zwiększenia roli profilaktyki zdrowotnej czy np. "ochronę, promocję i wsparcie karmienia piersią".

Reklama

Wybory 2023. Program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców w obszarze edukacji

Wśród zapowiedzi dotyczących oświaty w programie wyborczym Bezpartyjnych Samorządowców znajdziemy np. zapowiedź decentralizacji i demokratyzacji systemu edukacji. Formacja wyjaśnia, że jest to proces, w ramach którego "ogranicza się wpływ władz centralnych na zarządzanie szkołami, wzmacniając w ten sposób rolę samorządów lokalnych oraz szkół – dyrektorów placówek edukacyjnych i rad pedagogicznych". Inna propozycja Bezpartyjnych Samorządowców mówi o "urynkowieniu systemu edukacji". Chodzi o proces, w którym "edukacja traktowana jest jak produkt lub usługa na rynku, a uczniowie i rodzice są traktowani jak klienci."

Obietnice wyborcze Bezpartyjnych Samorządowców dotyczące demografii

W programie wyborczym na wybory 2023 Bezpartyjni Samorządowcy zwracają uwagę na trudną sytuację demograficzną naszego kraju. Ich propozycje koncentrują się na dwóch obszarach: poprawienie dzietności oraz stymulowanie korzystnych dla Polski procesów migracyjnych (w tym zachęcanie Polaków do powrotu z migracji). Jeśli chodzi o poprawienie dzietności, formacja ta zapowiada np. wprowadzenie zmian w przepisach ułatwiających ojcom większy udział w sprawowaniu opieki nad dziećmi. "Wprowadzimy model szwedzki, w którym ojcowie mają prawo do 10 tygodni urlopu tacierzyńskiego, który może być wykorzystany do uzupełnienia urlopu macierzyńskiego matki" – czytamy.

Wybory 2023. Bezpartyjni Samorządowcy o przedsiębiorczości i rolnictwie

W obszarze przedsiębiorczości oraz rolnictwa Bezpartyjni Samorządowcy zapowiadają np.:

 • wprowadzenie większej dobrowolności w składkowaniu;
 • wsparcie dla MŚP;
 • udział samorządów w dochodach z VAT-u oraz ujednolicenie VAT-u ("postulujemy udział samorządów w VAT z ujednoliconą stawką tego podatku w wysokości 8,51 proc.);
 • wprowadzenie dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • lekcje ekonomii dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 • "uwolnienie MOP-ów dla rolników" (danie rolnikom możliwości sprzedawania swoich produktów w Miejscach Obsługi Podróżnych);
 • budowa lokalnych przetwórni;
 • wprowadzenie systemu kaucyjnego na import produktów rolnych do Polski spoza terytorium UE;
 • wprowadzenie minimalnych cen gwarantowanych na produkty rolne, warzywa i owoce.

Ekologia i energetyka w programie Bezpartyjnych Samorządowców na wybory 2023

Zmiany proponowane przez Bezpartyjnych Samorządowców w obszarze ekologii dotyczą m.in. utworzenia straży ochrony przyrody wzorowanej na podobnej służbie działającej w USA. Powstałaby on w miejsce "odziedziczonych" jeszcze po PRL – Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej". Inne propozycje to np. wprowadzenie monitoringu rzek w systemie online.

Z kolei program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców dotyczący energetyki obejmuje takie postulaty jak:

 • decentralizacja źródeł energii;
 • wprowadzenie energii jądrowej na dużą i małą skalę;
 • rozwój OZE - wykorzystanie drewna na cele prywatne;
 • budowa magazynów energii, w tym innowacyjnych akumulatorów piaskowych;
 • inwestycje w rozwój morskiej energii wiatrowej.

Obietnice wyborcze Bezpartyjnych Samorządowców: transport publiczny

W obszarze transportu publicznego Bezpartyjni Samorządowcy postulują np. wprowadzenie jednego systemu ulg w transporcie kolejowym i drogowym. Zwracają uwagę na trudnościach w zintegrowaniu biletu na jednej taryfie przewozowej w tych obydwu rodzajach transportu. W obydwu systemach dziś funkcjonują inne uprawnienia do przejazdów ulgowych – co stanowi relikt poprzedniej epoki. "Obydwa te systemy powinny być uspójnione i połączone" – czytamy.

Polityka międzynarodowa i sprawy ustrojowe w programie Bezpartyjnych Samorządowców

Formacja Bezpartyjni Samorządowcy wiele miejsca w swoim programie poświęca relacjom na linii władza centralna-władza samorządowa oraz generalnie – roli samorządu. Wątki te przewijają się we wszystkich częściach programu wyborczego. Uogólnioną wizję relacji samorząd-władza centralna znajdziemy części poświęconej sprawom ustrojowym. Na liście postulatów wyborczych Bezpartyjnych Samorządowców znalazło się tu m.in.:

 • powołanie ponadpartyjnego zespołu do spraw zmian ustrojowych zapewnienie konstytucyjnych gwarancji samorządowych - kadencja samorządu terytorialnego wpisana do Konstytucji RP;
 • zmiany w systemie wyborczym - wprowadzenie wyborów proporcjonalnych bez metody D'Hondta oraz zmiany dotyczące liczby podpisów wyborców popierających start kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu;
 • poddanie debacie publicznej możliwości zniesienia powiatów lub wprowadzenia zmian w trójstopniowym systemie samorządu;
 • przygotowanie ramowego projektu ustawy aglomeracyjnej.

W obszarze dotyczącym polityki zagranicznej ("Polska. Europa. Świat") znajdziemy np. postulaty mówiące o tym, że: "Polska polityka zagraniczna powinna opierać się na budowaniu relacji wielokierunkowych, wielostronnych i bilateralnych ze szczególnym uwzględnieniem pogłębionych relacji z USA, Wielką Brytanią i UE. Polska powinna inicjować działania zorientowane na budowanie relacji z krajami pomostu bałtycko-czarnomorskiego równoległych do uczestnictwa poszczególnych państw w strukturach NATO czy UE."