W stosunku do badań z października odsetek pesymistów zmalał o 2 punkty procentowe. Odsetek Polaków dobrze oceniających kierunek biegu spraw wzrósł o 2 punkty procentowych, a badanych, którzy wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć", pozostał na tym samym poziomie.

Reklama

57 proc. respondentów jest zdania, że gospodarka w kraju rozwija się, przy czym 46 proc. uważa, że jest to rozwój powolny, a 11 proc. jest przekonanych o dynamicznym rozwoju. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych – zdaniem 23 proc. polska gospodarka znajduje się w stanie lekkiego kryzysu, a według 8 proc. w stanie głębokiego kryzysu.

W porównaniu z wynikami z października w listopadzie zwiększył się (o 1 punkt procentowy) odsetek badanych uważających, że gospodarka jest w kryzysie. O tą samą wartość wzrósł także odsetek osób twierdzących, że gospodarka w Polsce się rozwija. 12 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat, co stanowi odsetek o 2 punkty procentowe niższy niż w październiku.

37 proc. ankietowanych jest zdania, że w najbliższych trzech latach nie zmienią się materialne warunki życia w kraju. 34 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia – 29 proc. spośród osób, które sądzą w ten sposób, oczekuje pewnej poprawy, a 5 proc. – wyraźnej poprawy. 21 proc. respondentów wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 4 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 17 proc. nastąpi pewne pogorszenie. 8 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu z wynikami z października opinie zmieniły się w niewielkim stopniu. O punkt procentowy zmniejszył się odsetek osób uważających, że nastąpi poprawa warunków materialnych. Odsetek badanych przewidujących brak zmian zmalał o 3 punkty procentowe, a o tę samą wartość wzrósł odsetek osób deklarujących pogorszenie się w najbliższych trzech latach materialnych warunków życia.

80 proc. ankietowanych uważa, że w Polsce bez większych problemów można znaleźć pracę. 67 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 13 proc. – ocenia, że można ją znaleźć bez większych kłopotów. Pesymistycznie patrzącymi na rynek pracy jest 13 proc. badanych: 11 proc. uważa, że trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 2 proc. sądzi, że jej znalezienie jest w ogóle niemożliwe. 7 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do października o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę. O tą samą wartość spadł odsetek osób będących przeciwnego zdania. Procent niezdecydowanych w tej kwestii się nie zmienił.

Reklama

W listopadzie zauważyć można stabilizację wskaźników nastrojów społecznych: stanu gospodarki i kierunku biegu spraw w kraju. Jedyną tendencją, która może zastanawiać, jest, trwający od kilku miesięcy (od sierpnia 2019 roku), spadek oceny netto trzyletniej prognozy oceny materialnych warunków życia ludzi. Zdaje się więc, że Polacy nie dają się zwieść obecnym pozytywnym nastrojom i obawiają się o swą przyszłość. Okazuje się, że obietnice premiera wygłoszone podczas exposé raczej nie podniosły Polaków na duchu, ponieważ w listopadzie spadek tego wskaźnika był większy niż w poprzednich miesiącach – tak wyniki badania skomentowała ekspertka Kantar Public Anna Trząsalska.

Według niej powodem pogłębiającego się negatywnego spojrzenia na warunki materialne w przyszłości być może jest coraz częściej pojawiająca się zapowiedź globalnego kryzysu gospodarczego lub obawa o jakość działalności nowo utworzonego rządu.

"Konkretne motywacje nie są znane, lecz trzyletnia prognoza warunków materialnych jest na pewno wskaźnikiem wartym stałego monitorowania w kolejnych miesiącach, ponieważ pokazuje nie tyle ocenę obecnych nastrojów społecznych Polaków, co ich przewidywania oparte na obecnych wydarzeniach i związanych z nimi obawami o przyszłość" – zauważyła Trząsalska.

Badanie przeprowadzono od 22 do 27 listopada 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1006 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Prowadzono je metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI).