Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nowela dostosowuje polskie prawo m.in. do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie stosowania dyrektywy 2004/38/WE PE i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Reklama

Propozycja ma również na celu pełniejsze dostosowanie prawa krajowego do wspomnianej dyrektywy w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa, a także dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych związanych z poprawą zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli UE i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, nowa regulacja pozwoli na zmianę nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE, którzy sami nie są obywatelami Unii. Zgodnie z propozycją "karta pobytu członka rodziny obywatela UE" zmieni nazwę na "kartę pobytową", a "karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE" na "karta stałego pobytu". Celem jest ujednolicenie nazewnictwa z rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157.

Nowela umożliwi również wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na zamieszczanie obrazu linii papilarnych w karcie pobytowej i w karcie stałego pobytu, a także wprowadzenie regulacji przewidujących wydawanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w formacie zbliżonym do karty pobytu.

Reklama

W związku z tym - jak zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu - "konieczne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE oraz zamieszczanie ich w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu wydawanych członkom rodziny obywateli UE".

Zmienione przepisy umożliwią Straży Granicznej przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa oraz wyłączenie stosownych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku przeprowadzania tego typu działań.

Regulacja pozwoli także na zapewnienie stosowania przez Polskę umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, po okresie przejściowym, który zakończy się z końcem tego roku.