TK orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę. Wyrok TK zapadł w pełnym składzie; zdania odrębne złożyli dwaj sędziowie.

Reklama

"Wobec decyzji Trybunału (…) jako Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP), będące towarzystwem naukowym, zrzeszającym w swoich szeregach największe autorytety z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii w Polsce, wyrażamy swoją dezaprobatę i ubolewanie z powodu wydanego wyroku" – głosi stanowisko towarzystwa.

Wskazano w nim, że "postęp medycyny doprowadza do wyodrębniania z podstawowych dziedzin medycyny wąskich podspecjalizacji prowadzących badania i leczenie na najwyższym poziomie merytorycznym". Przykładem tego jest wyodrębnienie z położnictwa specjalistycznego zakresu diagnostyki i terapii w postaci perinatologii, czyli obszaru nauki ukierunkowanego szczególnie na badania stanu płodu, oceny jego rozwoju, możliwości leczenia wewnątrzmacicznego i ustalania konsekwencji prowadzenia ciąży ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

"Dzięki posiadaniu najnowszych narzędzi badawczych jak ultrasonografia, badania genetyczne, a także wiedzy położniczej, możemy dzisiaj, w większości przypadków określić istnienie wady letalnej lub wady głęboko upośledzającej rozwój płodu, uniemożliwiającej jego późniejsze funkcjonowanie" – zaznaczyli eksperci.

Jak podkreślili, powyższe postępowanie daje możliwość przedstawienia kobiecie ciężarnej i jej rodzinie wiarygodnych i szczegółowych informacji o stanie płodu i możliwości jego rozwoju.

Reklama

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników podnosi, że do tej pory ciężarna miała możliwość dokonania wyboru odnośnie dalszych losów tak rozwijającej się ciąży.

Reklama

"My lekarze, jako pierwsi jesteśmy przekazicielami tych bardzo przykrych wiadomości, niestety jesteśmy też tymi pierwszymi, którzy widzą ból i cierpienie kobiet otrzymujących powyższe informacje. Mając do czynienia z kobietami w ciąży rozwijającej się skrajnie nieprawidłowo jesteśmy świadkami rozpaczy i tragedii ciężarnych i ich rodzin" – zwraca uwagę PTGiP. Towarzystwo przypomina m.in. o możliwości odbywania porodów tzw. hospicyjnych, "przebiegających w warunkach pełnego poszanowania i empatii do decyzji podjętych przez kobiety dotknięte nieszczęściem".

"Istniejący do tej pory konsensus prawny umożliwiał każdej kobiecie podjęcie odpowiedniej, najwłaściwszej dla niej decyzji. Decyzji podejmowanej przez nią samą. Wybory te zawsze były poprzedzone konsyliarnymi badaniami, wyjaśniającymi wszelkie wątpliwości, z możliwością konsultacji z organizacjami i osobami, w tym osobami duchownymi, wybranymi przez ciężarną, które mogły jej pomóc w ostatecznym ustaleniu dalszych losów ciąży" – podkreślają specjaliści.

Zwracają uwagę, że istniejące do tej pory prawo umożliwia lekarzom położnikom - perinatologom wykonywanie specjalistycznych badań położniczych tzw. badań prenatalnych, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, nakazującemu posługiwanie się w leczeniu najnowszymi zdobyczami wiedzy medycznej.

Towarzystwo zauważa, że badania te służą w głównej mierze uspokojeniu olbrzymiej większości matek, których ciąża rozwija się prawidłowo. "Natomiast u tych, u których stwierdzamy wady rozwojowe płodu, badania prenatalne pozwalają kobiecie podjąć decyzję co do dalszych losów ciąży, w tym możliwości wdrożenia leczenia wewnątrzmacicznego lub poporodowego, dobór sposobu, czasu i miejsca rozwiązania oraz przygotowanie kobiety ciężarnej, jej rodziny oraz zespołu specjalistów do leczenia przyczynowego lub paliatywnego po urodzeniu" – podnosi PTGiP.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uważa, że konsekwencją decyzji TK, z którą należy się liczyć, może być znaczne ograniczenie wykonywania i rozwoju badań prenatalnych, co "cofnie nas wszystkich, nie tylko lekarzy, ale całe społeczeństwo do czasów, kiedy mogliśmy tylko z tajnego obiegu zachodnich pism naukowych przeczytać co się dzieje w światowej medycynie".

"Apelujemy o wycofanie decyzji odbierającej kobietom prawo wyboru, odbierającej dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, a nam medykom możliwość niesienia pomocy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej" – głosi stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.