W czwartek CBOS podał, że od poprzedniego pomiaru we wrześniu tego roku "znowu wyraźnie pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego". Zaznaczono, że są one "najgorsze od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni rejestrowano wyraźną przewagę negatywnych ocen funkcjonowania tej instytucji nad pozytywnymi". "Obecnie działalność Kościoła katolickiego dobrze ocenia dwie piąte Polaków (41 proc., od września spadek o 8 punktów procentowych), natomiast niemal połowa (47 proc., wzrost o 6 punktów) wypowiada się o niej z dezaprobatą" - wynika z badań.

Reklama

Kto chwali, a kto gani Kościół?

Pozytywnymi ocenami działalności Kościoła katolickiego wyróżniają się przede wszystkim osoby zaangażowane w praktyki religijne (uczestniczące w nich przynajmniej raz w tygodniu), potencjalni wyborcy PiS (jak również – choć w zauważalnie mniejszym stopniu – Konfederacji), ankietowani deklarujący prawicowe poglądy, a także respondenci mający wykształcenie podstawowe (i – rzadziej – zasadnicze zawodowe), najstarsi badani oraz mieszkańcy wsi.

Z kolei głosy krytyki należą najczęściej do osób nieangażujących się religijnie, identyfikujących się z lewicą, popierających Polskę 2050 lub KO, najlepiej wykształconych, uzyskujących najwyższe dochody per capita, a także mieszkańców dużych miast (stutysięcznych i większych) i respondentów młodych, w wieku od 18 do 34 lat.

CBOS zwrócił uwagę, że w grudniu po raz kolejny pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego, która obecnie - co w całej historii naszych badań jest czymś rzadkim - częściej spotyka się ze społeczną krytyką niż aprobatą.

Tak zmieniało się pytanie o działalność Kościoła?

Według CBOS pytanie dotyczące oceny działalności Kościoła było od roku 1989 kilkakrotnie zmieniane. Do września 1989 pytanie brzmiało: "Przedstawię Panu(i) listę organizacji, grup i osób z życia publicznego kraju. Jak Pan(i) ocenia działalność każdej z nich? Czy zgadza się Pan(i), że ich działalność dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami?". Od listopada 1989 do października 1991: "Proszę teraz ocenić działalność różnych instytucji, organizacji oraz osób pełniących ważne funkcje w kraju. Czy, Pana(i) zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami?".

Od marca 1992 do września 1997 pytano respondentów: "Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Czy, Pana(i) zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu?". Natomiast od grudnia 1997 CBOS zadaje pytanie: "Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Kościoła rzymskokatolickiego?". Z analiz CBOS wynika, że zmiany brzmienia pytania nie wpłynęły znacząco na odpowiedzi badanych.

Badanie na temat aktualnych problemów i wydarzenia przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osób (w tym: 42,2 proc. metodą CAPI, 44,0 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).