Z dodatku aktywizacyjnego mogą skorzystać osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują pracy. Aby otrzymać ten dodatek, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku i spełnienie kilku warunków.

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Dodatki aktywizacyjne są wypłacane przez urząd pracy i stanowią dodatkowe świadczenie dla osób, które w czasie uprawniającym do pobierania zasiłku podjęły zatrudnienie. Ich celem jest zachęcenie bezrobotnych do kontynuowania aktywności zawodowej. Dodatek ten jest dostępny jedynie dla osób, które spełniają warunki uprawniające do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Reklama

Jak skorzystać z dodatku aktywizacyjnego?

Aby skorzystać z dodatku aktywizacyjnego osoba musi być zarejestrowana w urzędzie pracy i przedstawić odpowiednie dokumenty. Warunkiem otrzymania tego dodatku jest wcześniejsze zatrudnienie przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy. Z dodatku aktywizacyjnego można skorzystać w przypadku, gdy osoba podjęła pracę samodzielnie lub skorzystała z możliwości zatrudnienia na podstawie skierowania z urzędu pracy. To świadczenie może zostać przyznane także, gdy osoba pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub jej wynagrodzenie jest niższe od minimalnego.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie pracy. W formularzu wniosku należy podać dane wnioskodawcy, dane pracodawcy, datę rozpoczęcia zatrudnienia oraz informacje dotyczące wysokości uzyskiwanych przychodów.

Reklama

Komu nie przysługuje dodatek aktywizacyjny?

O dodatek nie mogą zaś ubiegać się osoby, które podjęły zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Dodatek również nie przysługuje osobom przebywającym na bezpłatnym urlopie ani tym, którzy podjęli się pracy zarobkowej za granicą lub zostały zatrudnione przez pracodawcę zagranicznego.

Osoby, które nie zachowały ciągłości zatrudnienia również nie są uprawnione do otrzymania dodatku aktywizacyjnego, ani te, które zostały skierowane do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko, którego koszty doposażenia lub wyposażenia zostały sfinansowane przez Fundusz Pracy.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany przez połowę okresu, w którym przysługiwałby zasiłek (w przypadku osób, które same znalazły pracę), lub cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek (w przypadku osób, które zostały skierowane do pracy przez urząd).W drugim przypadku, wysokość dodatku zależy od różnicy między wynagrodzeniem otrzymywanym przez osobę a pensją minimalną. Warto jednak pamiętać, że jednocześnie obowiązuje limit maksymalny, który wynosi 50 proc. wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Termin wypłaty dodatku jest zależny od urzędu pracy, ale nie może być później niż dwa tygodnie po zakończeniu miesiąca. Wysokość dodatku wynosi 50 proc. zasiłku podstawowego, czyli w 2023 roku możemy liczyć na kwotę 652,10 złotych netto. Kwota ta może być jednak mniejsza, ponieważ jej wysokość uzależniona jest od decyzji starosty. Warto dodać, że po przerwaniu zatrudnienia dopłaty aktywizacyjne również zostaną wstrzymane. Ponadto dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu, dlatego też musi być uwzględniony w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT.