Najważniejsze regulacje dla członków służby cywilnej dotyczą rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych. Okazuje się, że rekompensata nie będzie już tylko w formie czasu wolnego, ale także w formie wynagrodzenia. Na jakie zmiany pracownicy muszą się jeszcze przygotować?

Reklama

Służba cywilna - kogo będą dotyczyły zmiany?

W skład korpusu służby cywilnej wchodzą pracownicy służby cywilnej oraz urzędnicy służby cywilnej. Pracownicy służby cywilnej to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej, a urzędnicy służby cywilnej to osoby zatrudnione na podstawie mianowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej.

Reklama

Pracownicy służby cywilnej mogą być zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej, Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej, komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Biurze Nasiennictwa Leśnego oraz jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych dla członków korpusu służby cywilnej

Reklama

Nowe regulacje, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2024 roku, wprowadzają przyznanie wynagrodzenia pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych, a także urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej. Ponadto nowe przepisy będą stanowić, że urzędnikowi służby cywilnej, który pracuje w systemie czasu pracy innym, niż system, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, za pracę w niedzielę, przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu.

Praca w święto? Rekompensata w postaci dnia wolnego lub wynagrodzenia

Nowe regulacje wprowadzają przepis mówiący, iż urzędnikowi służby cywilnej, który ma system pracy inny, niż system, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny, albo wynagrodzenie za czas przepracowany w tych dniach.

Praca na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych

Osoba, która zajmuje wyższe stanowisko w służbie cywilnej (oprócz dyrektora generalnego urzędu i kierownika urzędu) za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego w porze nocnej, dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy lub w niedzielę i święto albo w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę i święto przysługuje rekompensata w postaci czasu wolnego w tym samym wymiarze, lub wynagrodzenie. Warto jednak pamiętać, że praca ta musi być wykonywana na polecenie przełożonego. Co ważne, jeżeli pracownik sam zdecyduje, że zostanie w pracy dłużej albo przyjdzie do pracy w dniu wolnym, bo np. ma dużo pracy i nie wyrabia się z nią na bieżąco, a przełożony nie dał mu polecenia wykonania pracy w tych dniach, to pracownik nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Zmiany wchodzą w życie w 2024 roku, więc do tego momentu zarówno pracownikowi, jak i urzędnikowi służby cywilnej taka rekompensata przysługuje tylko w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze. Nie przysługuje w formie wynagrodzenia.

Wniosek o rekompensatę

Wniosek o rekompensatę w formie wypłaty wynagrodzenia będzie składany w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. Do kogo? Do dyrektora generalnego urzędu, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.Taki wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. Rozpatrzenie wniosku będzie trwało maksymalnie 14 dni od dnia jego złożenia.

Jakie zmiany w systemach czasu pracy służby cywilnej?

W służbie cywilnej wprowadzono nowy, bardziej obszerny wykaz systemów i grafików czasu pracy niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe opcje systemów czasu pracy obok tych już istniejących, takich jak system podstawowy i równoważny. Nowe systemy czasu pracy to: system zadaniowy, skróconego tygodnia oraz system czasu pracy, który ogranicza pracę tylko do piątków, sobót, niedziel i świąt. W przypadku systemu podstawowego i równoważnego zmieni się sposób ustalania okresu rozliczeniowego z tygodniowego na miesięczny. Urzędy mogą ustalić, że maksymalny okres rozliczeniowy wynosi do 4 miesięcy, podczas gdy wcześniej limit ten wynosił maksymalnie 8 tygodni.