W stosunku do września nieznacznie ubyło uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku (o 2 punkty, do 33 proc.), a udział niezadowolonych z ogólnej sytuacji w Polsce nie zmienił się (51 proc.). 16 proc. nie miało zdania na ten temat (o 2 punkty więcej niż miesiąc temu).

Reklama

Jak podkreśla CBOS, pozytywnie kierunek zmian dokonujących się w kraju częściej niż pozostali postrzegali mężczyźni niż kobiety (37 proc. wobec 29 proc.), starsi ankietowani (50 proc. badanych powyżej 64 roku życia wobec 12 proc. wśród osób w wieku 18–24 lata), mieszkający na wsi i w mniejszych miastach (38 proc. mieszkańców wsi wobec 19 proc. mieszkańców miast liczących od 100 000 do 499 999 mieszkańców), gorzej wykształceni (38 proc. z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 24 proc. z wykształceniem wyższym) oraz o niższych dochodach per capita (44 proc. uzyskujących miesięcznie dochody poniżej 1500 zł na członka rodziny wobec 24 proc. o najwyższych dochodach).

Według CBOS, w porównaniu z wrześniem spadł odsetek Polaków obawiających się pogorszenia sytuacji w kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy (o 3 punkty, do 23 proc.), a odsetki liczących na poprawę (24 proc.) oraz nieprzewidujących zmian (32 proc.) praktycznie nie zmieniły się. Dość wyraźnie wzrosła natomiast niepewność co do dalszej sytuacji w kraju (o 5 punktów, do 21 proc.).

Reklama

Jak Polacy oceniają sytuację polityczną w kraju?

Od września oceny sytuacji politycznej w Polsce zmieniły się jedynie w niewielkim stopniu. Zgodnie z badaniem CBOS minimalnie ubyło niezadowolonych (o 2 punkty, do 49 proc.), a odsetki zadowolonych (19 proc.) i postrzegających ją przeciętnie praktycznie pozostały bez zmian (28 proc.). Bardzo niewielu ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie (4 proc.).

W porównaniu z poprzednim pomiarem zmniejszyły się odsetki obawiających się pogorszenia sytuacji politycznej w kraju w ciągu najbliższego roku (o 3 punkty, do 17 proc.) oraz nieprognozujących zmian (o 4 punkty, do 36 proc.). Udział oczekujących poprawy w zasadzie nie zmienił się (21 proc.), wzrósł z kolei odsetek niemających sprecyzowanego zdania na ten temat (z 20 proc. do 25 proc.).

Ocena sytuacji gospodarczej w Polsce

Jak zauważyło CBOS, w październiku oceny sytuacji gospodarczej praktycznie nie zmieniły się. Nadal 38 proc. postrzegało ją negatywnie, 30 proc. pozytywnie, a 28 proc. przeciętnie. Jedynie 5 proc. ankietowanych nie miało wyrobionej opinii na ten temat.

Odsetki przewidujących poprawę sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku (25 proc.) oraz prognozujących pogorszenie (23 proc.) były dosyć zbliżone, zaś najwięcej badanych uważało, że kondycja gospodarki nie ulegnie zmianie (34 proc.). 19 proc. nie miało zdania.

Podobnie jak w sierpniu i we wrześniu 59 proc. badanych było zadowolonych z poziomu życia swojego i swojej rodziny, 35 proc. oceniło go przeciętnie, a 5 proc. wyraziło w tej kwestii niezadowolenie.

Według CBOS po zanotowanym w ubiegłym miesiącu wzroście odsetka zadowolonych z warunków materialnych gospodarstw domowych w tym miesiącu zmniejszył się on o 4 punkty (do 56 proc.). Wzrósł udział postrzegających je przeciętnie (o 4 punkty, do 38 proc.), zaś odsetek niezadowolonych praktycznie nie zmienił się (6 proc.).

Jak zaznaczono, w stosunku do września prognozy dotyczące poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz warunków materialnych gospodarstw domowych zmieniły się tylko w niewielkim stopniu. Minimalnie ubyło prognozujących poprawę poziomu życia (o 2 punkty, do 20 proc.), udział obawiających się pogorszenia pozostał praktycznie bez zmian (13 proc.), a największa część badanych (51 proc.) – podobnie jak w poprzednich miesiącach – zakładała utrzymanie status quo.

W porównaniu z wrześniem ubyło nieprzewidujących zmian warunków materialnych gospodarstw domowych (o 3 punkty, do 65 proc.), zaś odsetki liczących na poprawę (20 proc.) oraz obawiających się pogorszenia (14 proc.) w zasadzie nie zmieniły się.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 61,5 proc. metodą CAPI, 25 proc. – CATI i 13,4 proc. – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska