W liście sędziowie SN apelują o powstrzymanie się od orzekania i pełnienia funkcji sędziów, powołanych przy udziale nowej KRS.

Apel sędziów SN

Wezwali również prezydenta i marszałków Sejmu i Senatu do podjęcia działań w celu usunięcia naruszeń praworządności w sądownictwie.

Reklama

"Wobec tego, że od czerwca 2020 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - powołując się na przepisy dotyczące zwalczania epidemii - odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, wystosowanie niniejszego apelu uznajemy za jedyną formę, w jakiej możemy wypowiedzieć się o istotnych społecznie kwestiach" - czytamy.

"Wzywamy osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa i Prezesów, kierujących pracami Izb Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej o ustąpienie z zajmowanych stanowisk" - dodano. "Wzywamy osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r. do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji, które objęły w Sądzie Najwyższym" - napisano.

"Wzywamy prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do zawieszenia prac tych Izb i przekazania spraw w nich zarejestrowanych do rozpoznania w pozostałych izbach Sądu Najwyższego, adekwatnie do ich przedmiotu" - oceniono.

"Wzywamy organy państwa odpowiedzialne za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do niezwłocznego podjęcia działań, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego" - zaapelowano.

Reklama

Pod apelem podpisało się 37 sędziów

Apeli 37 sędziów udostępnił w mediach społecznościowych dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.