Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o podjęciu działań, "których celem jest zweryfikowanie stanu prawnego dot. wyborów na stanowisko rektora WUM" - podano na stronie internetowej uczelni. Resort zdrowia zaznaczył, że "do czasu zakończenia tych czynności procedury wyborcze zostały wstrzymane".

Reklama

O stanowisko rektora ubiegało się dwoje kandydatów - dotychczasowy rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong oraz prorektorka ds. personalnych i organizacyjnych prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska.

W piątek rektor WUM poinformował, że nałożył na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską karę dyscyplinarną w związku z "uchybieniem godności zawodu nauczyciela akademickiego". - W związku z ustaleniami komisji antymobbingowej, popartymi zewnętrzną ekspertyzą prawną, podjąłem decyzję o ukaraniu Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej karą dyscyplinarną upomnienia za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego - napisał rektor w oświadczeniu.

Kontrkandydatka utraciła prawo ubiegania się o funkcję rektora WUM

Reklama

Podkreślił wtedy, że w WUM niedopuszczalne są "jakiekolwiek zachowania o znamionach mobbingu". - Jesteśmy tu po to, by kształcić nowe pokolenia medyków, którzy w przyszłości będą odpowiadali za zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też naszą powinnością jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił – napisał Gaciong. Poinformował również, że tym samym jego kontrkandydatka utraciła prawo ubiegania się o funkcję rektora WUM. Sam również zrezygnował z kandydowania.

W odpowiedzi na to oświadczenie prof. Cudnoch-Jędrzejewska napisała, że nie utraciła prawa ubiegania się o funkcję rektora. Podkreśliła, że kara dyscyplinarna mogłaby się stać podstawą do pozbawienia jej prawa kandydowania dopiero po uprawomocnieniu się - "co do chwili obecnej nie nastąpiło". - (...) Mam prawo odwołania się od bezprawnie nałożonej kary upomnienia do sądu powszechnego, co uczynię - zapowiedziała. Poinformowała też, że przed nałożeniem kary nie została poproszona o wyjaśnienia ani wysłuchana przez rektora.

Oświadczenie rektora

Reklama

W poniedziałek rektor WUM wydał kolejne oświadczenie „w związku z rozpowszechnianiem przez Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską dezinformacji na temat stanu prawnego dotyczącego wyborów rektora WUM”.

Upomnienie, które nałożyłem na Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jest karą dyscyplinarną w pełni uzasadnioną w świetle zachowań, które zostały przypisane Pani Profesor przez komisję antymobbingową oraz potwierdzone w ekspertyzie prawnej ogólnopolskiego zespołu ekspertów. Brak nałożenia kary za zachowania o znamionach mobbingu, których dopuściła się Pani Profesor, stanowiłby niedopuszczalne zaniechanie w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasad obowiązujących na Uczelni oraz moralnych obowiązków środowiska akademickiego – napisał rektor Gaciong.

Podkreślił, że „kara została nałożona przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów formalnych”, a „Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska świadomie i dobrowolnie zrezygnowała z prawa do złożenia wyjaśnień”. Dodał, że „kara jest skuteczna i wykonalna z chwilą jej nałożenia i wywołuje szereg skutków z mocy prawa. Z chwilą nałożenia kary Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła możliwość ubiegania się o stanowisko rektora”.

Zdaniem rektora oznacza to, że „obecnie nie ma żadnego kandydata w wyborach rektora, wobec czego wtorkowe głosowanie elektorów nie odbędzie się”.

Zrozumiałe jest, że zaistniała sytuacja może budzić wiele emocji, jednak głęboko wierzę w to, że rolą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – jako lidera w kształceniu nowego pokolenia medyków – jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił - zaznaczył prof. Gaciong.

Stanowisko Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM w sprawie wyborów Rektora na kadencję 2024-2028 z dnia 22.04.2024

Ponieważ w piątek 19 kwietnia 2024 r. do UKW wpłynęły pisma od obojga kandydatów w wyborach na funkcję Rektora WUM, tj. JM. Rektora prof. Zbigniewa Gacionga oraz prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, zaś w kolejnych dniach opublikowane zostały oświadczenia i informacje prasowe mogące wprowadzać w błąd opinię publiczną, a w szczególności Członków Społeczności Akademickiej WUM, Uczelniana Komisja Wyborcza uznała za konieczne zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, popartego zasięgniętą przez nas niezależną opinią prawną.
Wobec powyższego UKW oświadcza co następuje:
1. Jedynym organem WUM uprawnionym do przeprowadzania wyborów w Uczelni oraz nadzorowania prawidłowości ich przebiegu jest UKW (§ 53 ust. 1 i § 55 ust. 1).
2. W związku z otrzymaną w dniu 19 kwietnia 2024 r. informacją o nałożeniu przez JM Rektora kary dyscyplinarnej upomnienia na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, UKW stwierdza, że nie jest władna ocenić zasadności i prawidłowości trybu jej zastosowania przez JM Rektora, gdyż może to uczynić jedynie sąd powszechny.
3. Natomiast w ramach przysługujących uprawnień w zakresie procesu wyborczego, UKW jest na obecnym etapie jedynym organem uprawnionym do oceny wpływu nałożenia tej kary na możliwość dalszego kandydowania prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej na funkcję Rektora WUM.
4. UKW prowadzi aktualnie analizę tej kwestii, a więc wszelkie stwierdzenia dotyczące wygaśnięcia ww. kandydatury są przedwczesne i nie pochodzą od uprawnionego do tego organu.
5. W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym o godz. 12:59 prośbą Ministra Zdrowia o przesunięcie terminu wyborów do czasu uzyskania wyjaśnień od JM Rektora, UKW postanowiła przychylić się do niej, mając nadzieję, że pozwoli to na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu wyborów.
6. Równocześnie informujemy, że JM Rektor prof. Zbigniew Gaciong złożył oświadczenie o rezygnacji z kandydowania.
7. UKW stanowczo protestuje wobec rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości co do stanu faktycznego w przedmiocie wyborów na Rektora WUM. UKW nie konsultowała i nie udzielała żadnych informacji o przebiegu wyborów, nie były też
z nią uzgadniane komunikaty zamieszczane na stronie głównej WUM. Wszelkie aktualne informacje pochodzące od UKW są zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej UKW : https://wybory.wum.edu.pl/