Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie przypomniało, że sędzia Paweł Juszczyszyn będąc sędzią delegowanym do Sądu Okręgowego w Olsztynie w 2019 r. podczas orzekania w rozprawie II instancji postanowił ustalić, czy orzekający w I instancji sędzia miał prawo orzekać w sprawie, jako powołany przez Krajowa Radę Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r.

Reklama

Juszczyszyn powołał się jako pierwszy sędzia w Polsce na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest sprzeczny z prawem unijnym, oraz wystąpił do Kancelarii Sejmu o przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

"Negatywne konsekwencje zawodowe"

Jak podkreślono w komunikacie, działania sędziego Juszczyszyna polegające na próbie uzyskania tych list stały się przyczyną negatywnych konsekwencji zawodowych - została cofnięta mu delegacja do sądu okręgowego. Następnie 4 lutego 2020 r. został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Obniżono też wtedy o 40 proc. jego wynagrodzenie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z 6 października 2022 r. uznał powyższe działania za złamanie art. 6, 8 oraz 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.