"Polska i Chiny postrzegają siebie nawzajem jako długoterminowych i stabilnych partnerów strategicznych, a swój rozwój – jako znaczącą okazję do obopólnie korzystnej współpracy" - czytamy w oświadczeniu. Podkreślono w nim, że oba państwa zbudowały wzajemne zaufanie polityczne, które umożliwia regularną i otwartą wymianę poglądów na wysokim szczeblu politycznym.

"Oba państwa, w duchu wzajemnego poszanowania, równego traktowania i obopólnie korzystnej współpracy, wzmocnią współpracę w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i w innych obszarach, koordynację i współdziałanie w sprawach międzynarodowych i regionalnych, a także podniosą poziom relacji dwustronnych w kompleksowy sposób dla zapewnienia korzyści obu narodom" - zaznaczono.

Prezydenci podpisali dokument po rozmowach plenarnych delegacji; wzięli w nich udział m.in. wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister finansów Paweł Szałamacha, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Treść porozumienia

I. Polska i Chiny postrzegają siebie nawzajem jako długoterminowych i stabilnych partnerów strategicznych, a swój rozwój - jako znaczącą okazję do obopólnie korzystnej współpracy. Oba państwa zbudowały wzajemne zaufanie polityczne, które umożliwia regularną i otwartą wymianę poglądów na wysokim szczeblu politycznym. Oba państwa, w duchu wzajemnego poszanowania, równego traktowania i obopólnie korzystnej współpracy, wzmocnią współpracę w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i w innych obszarach, koordynację i współdziałanie w sprawach międzynarodowych i regionalnych, a także podniosą poziom relacji dwustronnych w kompleksowy sposób dla zapewnienia korzyści obu narodom.

II. W celu pogłębienia strategicznego partnerstwa, obie strony zgodziły się wzmocnić kontakty na wysokim szczeblu, rozszerzyć wymianę poglądów i współpracę na różnych szczeblach między ich centralnymi i lokalnymi władzami wykonawczymi, organami ustawodawczymi oraz partiami politycznymi.

III. Obie strony potwierdziły wzajemne poszanowanie dla suwerenności i integralności terytorialnej, a także wzajemne zrozumienie dla swoich interesów i głównych kwestii będących przedmiotem troski. Polska popiera pokojowy rozwój stosunków między obiema stronami Cieśniny Tajwańskiej i potwierdza swoje przywiązanie do polityki jednych Chin.

IV. Obie strony wzajemnie szanują swoje ścieżki rozwoju wybrane w zgodzie z ich własnymi narodowymi uwarunkowaniami i wyrażają gotowość do dalszego pogłębiania politycznego zaufania. Obie strony podkreślają potrzebę prowadzenia wymiany poglądów w celu promowania i ochrony praw człowieka oraz praworządności, na zasadzie równości i wzajemnego poszanowania.

V. Obie strony będą wspólnie dokładały starań na rzecz promocji współpracy dwustronnej w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionego przez Polskę oraz Inicjatywy "Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku" i "Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI Wieku" (Inicjatywa Pasa i Szlaku) przedstawionej przez Chiny. W oparciu o Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące wspólnego wspierania inicjatywy "Pas i Szlak", obie strony będą wzmacniały powiązania między Inicjatywą Pasa i Szlaku oraz Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspólnie sformułują założenia planu współpracy polsko-chińskiej, będą prowadziły i pogłębiały obopólnie korzystną współpracę i działania na rzecz pokoju, zrównoważonego rozwoju i wspólnego dobrobytu.

VI. Obie strony zgadzają się dalej wzmacniać swoje kompleksowe stosunki gospodarcze zgodnie z zasadami równości i wzajemności. Zapewnią sprawiedliwe traktowanie polskim i chińskim przedsiębiorstwom działającym w drugim kraju.

VII. Obie strony w pełni wykorzystają koordynacyjną rolę odbywającego się co dwa lata szczytu premierów Polska-Chiny oraz Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, w pełni rozwiną wspierającą rolę Polsko-Chińskiego Komitetu Sterującego do spraw Współpracy Przemysłowej, Polsko-Chińskiej Komisji Wspólnej do spraw Współpracy Gospodarczej, Polsko-Chińskiego Komitetu Sterującego do spraw Infrastruktury i innych mechanizmów dwustronnych, a także pogłębią współpracę w takich obszarach, jak gospodarka i handel, finanse, transport i logistyka, infrastruktura, lotnictwo cywilne, energetyka, rolnictwo, handel elektroniczny, technologia i ochrona środowiska. Obie strony połączą wysiłki w celu promowania inwestycji i równoważenia dwustronnego handlu, zwłaszcza poprzez zapewnienie lepszego dostępu do rynku. Obie strony będą w dalszym ciągu zachęcać i wspierać wysiłki swoich przedsiębiorców w celu rozszerzenia współpracy w zakresie infrastruktury i zdolności produkcyjnych, a także poszukiwania nowych modeli współpracy. Chiny przyjmują z zadowoleniem przystąpienie Polski do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych jako członka-założyciela.

VIII. Obie strony rozszerzą współpracę w takich dziedzinach jak kultura, edukacja i sport, pogłębią wymianę w obszarach takich jak turystyka, zdrowie oraz między ośrodkami badawczymi, a także będą promować przyjazną wymianę między młodymi ludźmi z obu państw. Obie strony będą dążyć do ustanowienia jak najlepszych warunków dla kontaktów międzyludzkich poprzez ciągłą poprawę procedur wizowych.

IX. Obie strony wyrażają przekonanie, że współpraca między państwami EŚW a Chinami skutecznie promuje ich praktyczną współpracę i kontakty międzyludzkie oraz stała się ważną platformą do pogłębienia przyjaznej i obopólnie korzystnej współpracy między państwami EŚW a Chinami. Współpraca państw EŚW z Chinami tworzy efekt synergii z ważnymi inicjatywami Unii Europejskiej i wnosi wkład do wszechstronnego strategicznego partnerstwa UE-Chiny. Obie strony zintensyfikują komunikację i koordynację w oparciu o zasady otwartości, inkluzyjności i obopólnie korzystnej współpracy oraz będą działać razem na rzecz rozwoju współpracy państw EŚW z Chinami.

X. Obie strony wyrażają przekonanie, że UE i Chiny odgrywają istotną rolę na arenie międzynarodowej i są ważnymi partnerami w promowaniu pokoju, stabilności i dobrobytu oraz w walce z globalnymi wyzwaniami. Obie strony wspierają pełne wdrożenie Strategicznej Agendy Współpracy UE-Chiny 2020, rozwój partnerstwa UE-Chiny dla pokoju, wzrostu, reform i cywilizacji oraz pogłębianie wszechstronnego strategicznego partnerstwa obopólnych korzyści. Obie strony popierają szybkie zakończenie negocjacji ambitnego i kompleksowego porozumienia inwestycyjnego UE-Chiny obejmującego dostęp do rynku i ochronę inwestycji. Chiny wysoko oceniają pozytywną rolę odgrywaną przez Polskę w stosunkach UE-Chiny.

XI. Obie strony podkreśliły swoje przywiązanie do celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz promowania demokracji i praworządności w stosunkach międzynarodowych. Obie strony wyrażają przekonanie, że państwa powinny pracować razem w celu przezwyciężenia wyzwań oraz dążyć do wspólnego rozwoju i dobrobytu w oparciu o równość, wzajemne zaufanie, tolerancję, uczenie się od siebie nawzajem i obopólnie korzystną współpracę. Obie strony popierają odgrywanie przez Narody Zjednoczone wiodącej roli w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, promocji wspólnego rozwoju wszystkich państw, poszukiwaniu pokojowego rozwiązywania międzynarodowych sporów i odpowiedzi na wyzwania stojące przed ludzkością, a także uważają, że rola i autorytet Narodów Zjednoczonych i ich Rady Bezpieczeństwa powinny ulec wzmocnieniu.