Prezes Przyłębska podczas corocznego publicznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego przedstawiła m.in. informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2017 r.

Reklama

W ocenie prezes TK rok 2017 był rokiem stabilizacji funkcjonowania Trybunału. - Z jednej strony sprzyjał temu spokój normatywny, jeżeli chodzi o przepisy regulujące postępowanie przed Trybunałem. Z drugiej strony na stabilizację funkcjonowania Trybunału wpłynęły także orzeczenia samego Trybunału Konstytucyjnego - uzasadniła Przyłębska.

Sędzia zwróciła uwagę, że w wyroku z października 2017 r. "TK potwierdził, że sędzia Trybunału wybrany przez Sejm, który złożył ślubowanie wobec prezydenta podejmuje obowiązki sędziowskie, a obowiązkiem prezesa TK jest przydzielanie mu spraw. "Sędzia jest bowiem w wypełnianiu swojej funkcji niezawisły i podlega jedynie Konstytucji".

Zauważyła też, że w innym wyroku TK z września ub.r. "Trybunał przesądził, że możliwości powołania prezesa TK i wiceprezesa TK spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK stanowią prerogatywy prezydenta, które nie podlegają kontroli sądów powszechnych i Sądu Najwyższego".

Zdaniem Przyłębskiej rozwiązanie tych problemów umożliwiło normalną pracę Trybunału i podjęcie się rozstrzygnięcia spraw ważnych dla obywateli.

- Warto podkreślić, że najwięcej wyroków w 2017 r. zapadło w postępowaniach wszczętych skargami konstytucyjnymi. Generalnie wiele orzeczeń wydanych przez Trybunał w 2017 r. miało istotne znaczenie dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw obywateli - oświadczyła prezes Przyłębska.

Jak wynika z danych przedstawionych przez prezes Przyłębską w zeszłym roku Trybunał wydał w postępowaniu merytorycznym 89 orzeczeń kończących postępowanie, w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania. Zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne. - W ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wniosków wydano w sumie 461 postanowień i zarządzeń. W 2017 r., w przeciwieństwie do 2016 r., w większości wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu - 56 proc. wszystkich wyroków; w 2016 r. było to 44 proc. - zaznaczyła prezes TK.

- W 2017 r. wpłynęło do TK ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, jest to nieco mniej niż w roku 2016. Nie oznacza to jednak, że Trybunał gorzej pracował. W 2017 r. nadrobił zaległości z lat ubiegłych. Na etapie kontroli merytorycznej załatwił: 7 spraw z 2013 r., 10 spraw z 2014 r., 32 sprawy z 2015 r. oraz 28 spraw z 2016 r. - dodała Przyłębska.

- W 2017 r. nie zawierano już umów o dzieło z osobami niezatrudnionymi w TK o przygotowanie projektu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Takie praktyki występowały w poprzednich latach - podkreśliła prezes TK.