Reklama

W wydanym 24 lutego rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił tzw. uchwałę krajobrazową podjętą przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. W uzasadnieniu wskazał na istotne - zdaniem wojewody - naruszenie trybu sporządzenia uchwały. Chodzi o to, jak stwierdził wojewoda, że po wprowadzeniu w trakcie sesji Rady Warszawy licznych zmian w jej treści, nie uzgodniono projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nie wyłożono go ponownie do publicznego wglądu. Wojewoda zwrócił też uwagę, że uchwała wykracza poza zakres upoważnień ustawowych.

Podczas czwartkowej sesji rady miasta radni przyjęli uchwałę ws. złożenia do sądu administracyjnego skargi na decyzję wojewody. Za przyjęciem uchwały było 35 głosów, przeciw 13, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W uzasadnieniu przyjętej uchwały wskazano, że "Miasto Stołeczne Warszawa stoi na stanowisku, że uchwalając zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, działa w ramach upoważnień ustawowych zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 37 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

"Procedura sporządzenia projektu uchwały prowadzona była z zachowaniem zasad obowiązujących w uchwalaniu aktów prawa miejscowego" - podkreślono. "Przedstawienie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dowodów na potwierdzenie tego stanowiska otworzy możliwość ochrony kompetencji samorządu gminnego, określonych w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - zaznaczono.

Wnioskodawcą uchwały ws. zaskarżenia decyzji wojewody mazowieckiego na unieważnienie tzw. uchwały krajobrazowej, był prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski, komentując decyzję wojewody zaraz po jej ogłoszeniu, mówił, że jej "nie rozumie". Ubolewam, że taka decyzja została podjęta - mówił pod koniec lutego. Zapowiedział także wtedy złożenie do Sądu Administracyjnego skargi na decyzję wojewody.

Uchwała Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, tzw. uchwała krajobrazowa, została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Reguluje, gdzie i jak można umieszczać reklamy. Przewiduje m.in. umieszczanie szyldów jedynie w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), a nośników reklamowych – jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.