W wystosowanym w środę piśmie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba zwracają uwagę, że w toku podjętych przez nich czynności w ramach interwencji poselskiej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji "ujawniły się okoliczności stwarzające ryzyko zaistnienia konfliktu interesów narażającego rzetelność dokonywanych wycen w odniesieniu do beneficjenta, którym jest Centralny Szpital Kliniczny MSWiA".

Reklama

Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym jest filią CSK MSWiA w Warszawie.

Posłowie KO dodają, że szpital MSWiA na stanowiskach kierowniczych (zastępcy dyrektora) zatrudnia osoby, które równocześnie pełnią kluczowe funkcje opiniodawczo-doradcze oraz konsultacyjne w AOTMiT.

Niniejsza sytuacja dotyczy osoby równocześnie zatrudnionej jako konsultant w Biurze Prawnym AOTMiT i przez beneficjenta wyceny, tj. CSK MSWiA, a także osoby będącej w Radzie Przejrzystości przy Prezesie AOTMiT i zatrudnionej przez beneficjenta wyceny, tj. CSK MSWiA - głosi pismo posłów do NIK.

W związku z prowadzoną przez nas interwencją poselską, zwracamy się z pilnym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli legalności, celowości, gospodarności i rzetelność procesu i efektów wyceny świadczeń szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania na zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października br. "Propozycji modelu szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego" przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) - czytamy w piśmie.

Konieczne zatem jest zweryfikowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli prawidłowości procesu i efektów wyceny, ustalenie osób zaangażowanych oraz określenie potencjonalnego oddziaływania ww. osób na opracowanie - dodają posłowie.

Reklama

Zwracają się zarazem o rozszerzenie już trwającej kontroli NIK w AOTMiT o kwestie podnoszone przez nich. Jako załącznik przesyłają kopie dokumentów, uzyskane w toku interwencji poselskiej.

"Trudno być sędzią we własnej sprawie"

Michał Szczerba przyznał w rozmowie z PAP, że oświadczenia, jakie po nagłośnieniu przez nich sprawy wydały CSK MSWiA oraz AOTMiT, "trudno uznać za obiektywne". Trudno być sędzią we własnej sprawie i oceniać, czy konflikt interesu, którego ryzyko dostrzegamy, zaistniał, czy też nie - powiedział poseł KO. Najlepiej więc, dodał, jeśli sprawie przyjrzy się instytucja do tego powołana, jaką jest NIK.

Uważamy, że ta sprawa wymaga absolutnego wyjaśnienia, wokół przygotowania i finansowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym jest coraz więcej uzasadnionych wątpliwości - podkreślił Szczerba.

Joński i Szczerba przeprowadzili we wtorek kontrolę w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która na zlecenie resortu zdrowia wykonała wycenę funkcjonowania szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Według posłów KO przy wycenie szpitala na Stadionie Narodowym doszło do konfliktu interesów. Jak mówili, wicedyrektor szpitala MSWiA, nadzorującego szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym, jest jednocześnie zatrudniony w agencji, która na zlecenia MZ dokonywała wyceny. Posłowie zwrócili też uwagę, że dyrektor administracyjno-ekonomiczny szpitala MSWiA Adrian Bochnia jest jednocześnie na etacie w Agencji Wyceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Konflikt interesów

Drugi przypadek konfliktu interesów, w ocenie posłów KO, dotyczy innego wicedyrektora szpitala MSWiA Artura Zaczyńskiego i jednocześnie szefa projektu "Szpital Narodowy". Zasiada on bowiem w tzw. Radzie Przejrzystości przy AOTMiT, czyli organie opiniodawczo-doradczym przy wycenie wszelkich procedur i technologii medycznych. Rada ta doradza w takich sprawach, jak wycena świadczeń w szpitalach czy refundacja określonych leków.

Posłowie jednocześnie zwracali uwagę na różnicę w wycenie jednego łóżka w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym, która była wielokrotnie wyższa niż w zwykłych szpitalach, wielokrotnie wyższe były też stawki dla pracowników.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w odpowiedzi poinformowała PAP, że żadna z osób wskazanych przez posłów KO nie brała udziału w procesie taryfikacji usług w szpitalu na Stadionie Narodowym. Sporządzona wycena dotyczy zaś wszystkich szpitali tymczasowych w Polsce - zaznaczono.

Także w komunikacie CSK MSWiA podkreślono, że żaden z wicedyrektorów tej placówki, współpracujący z AOTMiT, nie brał udziału w wycenie i taryfikacji świadczeń szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, a zarzuty posłów KO o konflikt interesów są bezpodstawne.