Jakie zarzuty wobec Polski?

AP odnotowuje, że kilka państw zachodnich skrytykowało też Polskę za restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji, wzywając nasz kraj do przyznania kobietom prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. Wskazano też - jak pisze AP - na narastanie ksenofobicznej atmosfery, której rezultatem jest zwiększona liczba przestępstw przeciwko cudzoziemcom.

AP informuje, że przedstawicielka USA na sesji Rady Praw Człowieka ONZ Sheila Leonard oświadczyła, iż Stany Zjednoczone są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Polsce.

- Pozostajemy głęboko zatroskani o niezależność sądownictwa. Niepokoi nas też utrzymująca się dyskryminacja i incydenty, wymierzone w mniejszości w Polsce, łącznie z homofobicznymi, ksenofobicznymi i antysemickimi wypowiedziami i aktami - cytuje AP Sheilę Leonard.

AP odnotowuje, że przedstawiciele Polski wskazywali, iż zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość są zgodne z normami europejskimi. Agencja zwraca uwagę na przedstawiony przez wiceminister spraw zagranicznych Renatę Szczęch raport, w którym Polska wskazała m.in. na program "Rodzina 500 Plus".

AP pisze, że kilku delegatów oświadczyło, iż uznają zmniejszenie ubóstwa dzieci, ale "wezwało Warszawę do wykazania poprawy w innych dziedzinach".

AP informuje też, że delegat Turcji wyraził zaniepokojenie "antymuzułmańskim nastrojem w Polsce", a rosyjski delegat skrytykował niedawne przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej.

Polska przedstawiła raport w związku z tzw. Powszechnym Przeglądem Okresowym Praw Człowieka. Przeglądowi średnio co cztery lata podlega każde z państw członkowskich ONZ. Po raz pierwszy Polska została oceniona w 2008 r. W najnowszym raporcie Polska odniosła się do rekomendacji Rady Praw Człowieka wydanych w związku z drugim przeglądem w 2012 r. Wówczas Rada zaleciła m.in. skuteczniejszą walkę z rasizmem i dyskryminacją, legalizację związków partnerskich dla osób tej samej płci czy wzmożenie działań na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet. Według komunikatu MSZ podczas 27. sesji grupy roboczej ds. Powszechnego Przeglądu Okresowego na forum Rady Praw Człowieka przeglądowi została poddana sytuacja praw człowieka, obok Polski, w Bahrajnie, Ekwadorze, Tunezji, Maroku, Indonezji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Filipinach, Algierii, Holandii i RPA.

Polska chwali się Programem 500 Plus

W najnowszym raporcie Polska odniosła się do rekomendacji Rady Praw Człowieka wydanych naszemu państwu w 2012 r. Wówczas Rada zaleciła m.in. skuteczniejszą walkę z rasizmem i dyskryminacją, legalizację związków partnerskich dla osób tej samej płci, wzmożenie działań na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet.

Według komunikatu MSZ, wiceminister Szczęch odniosła się do wybranych inicjatyw Polski na rzecz ochrony grup szczególnie wrażliwych, przywołując w tym kontekście programy Za życiem oraz Rodzina 500 Plus.

Program 500 Plus został w raporcie opisany w rozdziale o ochronie dzieci przed biedą. Wiceminister podkreśliła, że z programu 500 Plus korzysta obecnie 3,8 miliona dzieci.

- Program przyniósł zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin, skutkującą zmniejszeniem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania. Dzięki wprowadzeniu świadczenia wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym zmniejszył się o 4 punkty procentowe, a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17 roku życia zmalało o połowę – zaznaczyła Szczęch.

Z kolei program Za życiem przewiduje m.in. że rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Uchodźcy? Mają dobre warunki

W raporcie odnosząc się do rekomendacji w zakresie praw migrantów podkreślono także m.in., że w latach 2013-2015 wprowadzone zostały znaczące zmiany dotyczące warunków pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych. Poprawiono m.in. dostęp do opieki zdrowotnej i zapewniono pomoce naukowe dla dzieci w wieku szkolnym.

Jak podano, w myśl obowiązującej od maja 2014 r. ustawy o cudzoziemcach, uchodźca może otrzymać pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony jeżeli jego powrót do kraju wiązałby się z zagrożeniem życia, wolności i bezpieczeństwa. Dodatkowo wspomniano o nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP z 2015 r., która w szczególności wzmacniania ochronę osób niepełnoletnich.

Odniesiono się także do praw Romów. Podkreślono znaczenie programu integracji na lata od 2014 do 2020, na który rocznie przeznaczanych jest 10 mln zł. Program dotyczy edukacji, mieszkalnictwa, zatrudnienia i ochrony zdrowia.

W raporcie znalazły się także odniesienia m.in. do kwestii aresztowań tymczasowych i warunków w więzieniach, efektywności sądownictwa, ochrony przed torturami i nieludzkim traktowaniem, działań antyterrorystycznych, walki z dyskryminacją wobec kobiet.

Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie została utworzona w 2006 roku w miejsce krytykowanej za nieefektywność Komisji Praw Człowieka. Zajmuje się promowaniem praw człowieka i reaguje na przypadki ich naruszania.