Aż 48 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku; 37 proc. jest przeciwnego zdania; opinii nie ma 15 proc. Zadowolenie z sytuacji w kraju rośnie wraz z poziomem wykształcenia ankietowanych oraz ich sytuacją materialną. W poprzednim miesiącu 53 proc. ankietowanych uważało, że sprawy idą w złym kierunku, a 33 proc., że w dobrym; 14 proc. nie miało zdania na ten temat.

Reklama

Lepiej niż przed miesiącem oceniana jest sytuacja polityczna. Liczba ankietowanych, którzy postrzegają ją negatywnie, spadła z 51 do 35 proc., natomiast tych, którzy oceniają ją pozytywnie, wzrosła z 12 do 14 proc. W ocenie 45 proc. respondentów nie jest ona ani dobra, ani zła. Przed miesiącem "za ani dobrą, ani złą" uważało ją 32 proc.

Stabilne są oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Przeważają ankietowani, którzy uważają ją "za ani dobrą, ani złą". Jest ich 44 proc. (w listopadzie było 41 proc.). 22 proc. uważa ją obecnie za dobrą, a 29 za złą. W listopadzie było to odpowiednio 21 i 33 proc.

Nieco pogorszyły się oceny poziomu życia badanych. Obecnie 38 proc. respondentów uważa, że żyje im się dobrze, a 12 proc. - że źle (w listopadzie było to odpowiednio 43 i 14 proc.). Połowa respondentów twierdzi, że żyje im się "ani dobrze, ani źle" (w listopadzie - 43 proc.).

W ciągu miesiąca nie zanotowano istotnych zmian w ocenie warunków materialnych ankietowanych. Zdaniem 38 proc. respondentów są one dobre, według 15 proc. - złe, a zdaniem 47 proc. - "ani dobre, ani złe". Pozytywnie oceniana jest także sytuacja w zakładach pracy. Według ponad połowy respondentów (52 proc.) jest ona dobra, zdaniem 31 proc. - "ani dobra, ani zła", a zdaniem 15 proc. - zła.

Respondenci nie spodziewają się też istotnych zmian sytuacji w kraju. Na poprawę sytuacji liczy co piąty badany (20 proc.), a ponad jedna czwarta (28 proc.) obawia się pogorszenia. W ocenie 45 proc. respondentów - sytuacja ta nie zmieni się. Pozostali nie mają na ten temat zdania.

Większość ankietowanych (61 proc.) przyznaje, że nie spodziewa się zmiany warunków materialnych. 24 proc. uważa, że warunki te poprawią się, a 15 proc., że się pogorszą. W ocenie większości respondentów nie zmieni się także sytuacja w ich zakładach pracy. Według 59 proc. respondentów pozostanie bez zmian, według 24 proc. - poprawi się, a w ocenie 11 proc. - pogorszy się. Utraty pracy obawia się co trzeci ankietowany (33 proc.) w ocenie blisko 2/3 ankietowanych (65 proc.) taka sytuacja jest mało prawdopodobna.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 7-14 grudnia 2010 roku, uczestniczyło w nim 879 osób.

Reklama