Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej.

Reklama

Wiceminister ocenił, że warunki przyznawania tego świadczenia są określone jeszcze bardziej precyzyjnie niż w przypadku już przyznawanych przez prezesów ZUS i KRUS tzw. emerytur lub rent w drodze wyjątku. - Myślę, że praktyka orzecznicza pozwoli wypracować pewną linię orzeczniczą w tym zakresie, w jakim te przesłanki są nie do końca ostre - powiedział wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca br. - Formalnie z tą datą można składać wnioski o świadczenie - dodał wiceminister. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS podejmie decyzję o jego przyznaniu.

- Jeżeli sprawa warunków tego świadczenia będzie dostatecznie wyjaśniona, wniosek będzie w sposób dobry uzasadniony, uzupełniony, będzie zawierał pełną dokumentację dowodową to decyzja powinna być wydana w ciągu trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli taka decyzja zostanie wydana jeszcze w marcu, to (...) przyznanie świadczenia czy wypłata świadczenia nastąpi od 1 marca czyli za marzec jeszcze osoba ubiegająca się o świadczenie, takie świadczenie uzyska - powiedział.

Od decyzji odmownej będzie można odwołać się do tego organu, który taką decyzję wydał. - W przypadku ponownej odmowy przyznania świadczenia, będzie przysługiwać odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z możliwością zastosowania nadzwyczajnego środka zaskarżenia i wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze stosownym odwołaniem - podkreślił Zieleniecki.

Reklama