"Prezes kierująca pracami Izby Cywilnej SN na bieżąco podejmuje dalsze czynności mające na celu zmniejszenie istniejących zaległości orzeczniczych, jak również planuje podejmowanie takich kroków w przyszłości" - przekazano jednocześnie w tym zamieszczonym w weekend komunikacie sądu.

Reklama

W końcu września zeszłego roku prezydent Andrzej Duda powołał nową prezes Izby Cywilnej sędzię Joannę Misztal-Konecką. W końcu sierpnia ub.r. zakończyła się kadencja poprzedniego prezesa Izby Cywilnej sędziego Dariusza Zawistowskiego. Kandydaci na prezesa Izby Cywilnej zostali wybrani we wrześniu podczas trzeciego posiedzenia zgromadzenia sędziów tej Izby.

Podczas zgromadzeń sędziowie wyłonieni jeszcze przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa opuszczali obrady, zrywając w ten sposób kworum i uniemożliwiając wybory. Natomiast podczas ostatniego ze zgromadzeń dla dokonania wyboru kandydatów na prezesa wymagana była obecność co najmniej jednej trzeciej członków zgromadzenia.

Odwołania w Izbie Cywilnej

Pod koniec zeszłego roku media podawały natomiast, że I prezes SN Małgorzata Manowska odwołała przewodniczących wszystkich pięciu wydziałów Izby Cywilnej. Chodziło o sędziów Dariusza Dończyka, Agnieszkę Piotrowską, Karola Weitza, Grzegorza Misiurka i Teresę Bielską-Sobkowicz. Wszyscy ci sędziowie zostali wyłonieni do SN w procedurze przed poprzednimi KRS.

"Obowiązki przewodniczących nowo powołanych wydziałów powierzono sędziom: dr. hab. Tomaszowi Szanciło, Mariuszowi Łodko i dr. hab. Marcinowi Krajewskiemu" - przekazano w komunikacie na stronie SN. Sędziowie ci zostali wyłonieni do SN w procedurze przez KRS w obecnym składzie.

Jak poinformowano w komunikacie SN, "dokonana reorganizacja jest rezultatem analiz obciążenia dotychczas funkcjonujących wydziałów Izby Cywilnej, wpływu spraw, obciążenia pracowników sekretariatów poszczególnych wydziałów i sędziów oraz przepisów regulaminu SN odnoszących się do zakresu obowiązków przewodniczących wydziałów".

Reklama

Przypomniano, że dotychczasowy podział czynności pięciu wydziałów w Izbie Cywilnej opierał się przede wszystkim na kryterium terytorialnym. "Sekretariaty wydziałów obsadzone były przez tę samą liczbę pracowników, tymczasem wpływ spraw do poszczególnych wydziałów różnił się znacząco, np. w ciągu 10 miesięcy 2021 r. do I wydziału wpłynęło ponad 1500 spraw, a do wydziału III – tylko niecałe 700. Podobnie sytuacja kształtowała się w latach poprzednich" - wskazano.

"Lepsza organizacja pracy"

"Jednocześnie, w związku z postanowieniami regulaminu SN, zmniejszeniu uległ zakres obowiązków przewodniczących każdego wydziału w zakresie przygotowywania spraw do rozpoznania przez przesunięcie tych czynności na sędziów sprawozdawców. W związku z powyższymi czynnikami kierownictwo SN przyjęło, że uzasadnia to reorganizację, w ramach której dotychczasowe kryterium terytorialne zostanie zastąpione kryterium problemowym" - uzasadniono zmiany.

W związku z tym po zmianach na przykład wydział I będzie się zajmował m.in. sprawami przedstawionymi ze skargą kasacyjną, a wydział III m.in. cywilnymi zagadnieniami prawnymi.

"Pozwoli to m.in. na lepszą organizację pracy sekretarzy sądowych związaną z daleko idącą specjalizacją poprzez skupienie w jednym wydziale tożsamych czynności, co przełoży się na sprawniejsze i szybsze wykonywanie ich zadań oraz pozwoli wypracować jednolite standardy prowadzenia akt spraw i kontroli rozpoznawania spraw zgodnie z kolejnością wpływu" - oceniono w komunikacie SN.

Jak zaznaczono w komunikacie, "reorganizacja spowoduje też zmniejszenie liczby sędziów funkcyjnych, a w konsekwencji pozwoli na skierowanie większej liczby sędziów do orzekania w pełnym zakresie"