Renta rodzinna to specjalne świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej. By móc je otrzymać należy pamiętać, że osoba zmarła musiała być uprawniona do otrzymywania emerytury lub renty (z powodu niezdolności do pracy) w momencie swojego odejścia, lub spełniała warunki do otrzymania takiego świadczenia jako ubezpieczona osoba.

Renta rodzinna: Kto może otrzymać świadczenie?

Reklama

Renta rodzinna jest dodatkowym wsparciem finansowym, który pomaga rodzinom poradzić sobie w trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie w okresie tuż po pogrzebie bliskiej osoby.

O rentę rodzinną mogą ubiegać się:

 • dzieci osoby zmarłej, które nie ukończyły 16. roku życia, lub 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauko albo dożywotnio – jeśli mają orzeczoną niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 • rodzice (także ojczym i macocha)
 • wdowy i wdowcy.

Rentę rodzinną w szczególnych przypadkach mogą otrzymać też małżonkowie osoby zmarłej. Jednak muszą spełniać określone warunki:

 • osiągnąć wiek 50 lat w chwili śmieci męża lub żony
 • być niezdolne do pracy w chwili śmieci męża lub żony
 • wychowywać co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo, które nie osiągnęło 16. roku życia lub po ukończeniu 18. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub niezdolności do samodzielnej egzystencji i pracy

O to świadczenie mogą też ubiegać się:

 • małżonkowie, którzy rozwiedli się z osobą zmarłą, ale w chwili jej śmierci mieli prawo do alimentów
 • wdowy i wdowcy, którzy nie mają niezbędnych środków utrzymania (okresowa renta rodzinna).

Renta rodzinna: Jaki wniosek trzeba złożyć?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać rentę rodzinną po dostarczeniu osobiście lub pocztą następujących dokumentów:

 • wniosku na formularzu ERR
 • dokumentu potwierdzającego identyfikację tożsamości osoby zmarłej
 • aktu zgonu
 • dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa (akt urodzenia, akt małżeństwa, dokument potwierdzający przysposobienie dziecka)
 • ewentualnie dokumentację potwierdzającą niezdolność do pracy
 • dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzenia.

Renta rodzinna: Ile wynosi świadczenie?

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby członków rodziny uprawnionych do jej otrzymania. Zgodnie z zasadami wynosi ona:

 • 85 proc. świadczeń zmarłego, gdy do renty jest uprawniona jedna osoba
 • 90 proc. świadczeń, gdy ma z niej korzystać dwoje uprawnionych
 • 95 proc. świadczeń, jeśli renta przysługuje trzem lub więcej osobom.

Równocześnie warto pamiętać, że renta rodzinna co do zasady nie może być niższa niż ustalona kwota najniższej renty rodzinnej, która od marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł.