Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+": Dla kogo?

Świadczenie "Mama 4+" jest przeznaczone dla osób, które spełniają jeden z warunków: albo zrezygnowały z zatrudnienia, by wychowywać dzieci, albo w ogóle go nie podjęły z tego powodu.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeżeli nie posiada się dochodu, który zapewnia niezbędne środki utrzymania, a dodatkowo jest się:

Reklama
 • matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czwórkę dzieci
 • ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czwórkę dzieci, gdyż matka dzieci: zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek dotyczący urodzenia i wychowania lub też tylko wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci przysposobionych, dzieci współmałżonka, a także dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątkiem są zawodowe rodziny zastępcze.

"Mama 4+": Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?

Świadczenie "Mama 4+" jest przeznaczone dla osób, które mieszkają w Polsce minimum 10 lat (czas ten liczony jest po ukończeniu 16. roku życia), a dodatkowo:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub też
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mają prawo pobytu lub prawo pobytu stałego w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

Ile wynosi świadczenie "Mama 4+"?

Od 1 marca 2023 roku świadczenie "Mama 4+" wynosi 1588,44 zł miesięcznie. Wartość tego świadczenia jest co roku waloryzowana. Jego wysokość równa się najniższej emeryturze.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie "Mama 4+"?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+" należy wypełnić wniosek. Druki wniosku znajdują się w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie www.zus.pl. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe i adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania
 • numer konta bankowego lub inną formę otrzymywania świadczenia oraz
 • podpis wnioskodawcy.

Do wniosku załącza się między innymi:

 • informację o numerach PESEL dzieci
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, osobistej, materialnej i majątkowej.

W oświadczeniu należy potwierdzić m.in., czy urodziło się lub wychowało co najmniej czwórkę dzieci.