Dodał we wpisie, że niektórzy wzięli już tę sprawę "na polityczne sztandary."

Ważne! Prokuratura o działaniach @CBAgovPL w szczecińskim gabinecie ginekologicznym: +Działania funkcjonariuszy były prawidłowe i zgodne z celem czynności+.… - stwierdził sekretarz stanu w kancelarii premiera.

Minister w KPRM dodał ten wpis do umieszczonego w internecie stanowiska Prokuratury Regionalnej w Szczecinie odnoszące się do postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wydanego po rozpoznaniu zażalenia pełnomocnika dr Marii Kubisy na postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu.

Reklama

Ocena działań CBA

W stanowisku prokuratura pozytywnie podsumowała pracę CBA w tej sprawie.

"Uwzględnienie wyżej wskazanych okoliczności i pełnego kontekstu zdarzeń prowadzi do wniosku, iż działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego podjęte w toku przeszukania w dniu 9 stycznia 2023 r. były prawidłowe i zgodne z celem tej czynności" - stwierdziła Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

W treści stanowiska prokuratura odnosi się do uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wydanego po rozpoznaniu zażalenia pełnomocnika dr Marii Kubisy. Pełnomocnik zaskarżył postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu u lekarki.

Prokuratura podkreśliła, że sąd uznał te działania za legalne, oparte o prawidłowo przywołane podstawy prawne, zlecone do realizacji właściwemu organowi a opis poszukiwanych rzeczy ocenił jako precyzyjnie określony i znajdujący uzasadnienie w zgromadzonym materiale dowodowym. Przytoczyła też ocenę sądu, że to prokurator jest gospodarzem postępowania przygotowawczego i to on decyduje, co w danej sprawie może być przydatne jako potencjalny dowód rzeczowy.

Prokuratura nie podziela jednak tego, że sąd uznał czynność przeszukania u lekarki 9 stycznia jako "przeprowadzoną bez zachowania należytego umiaru".

Reklama

Prokuratura oceniła, że ze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej wynikało zabezpieczenie całej dokumentacji w gabinecie lekarki i było prawidłowe, ponieważ konieczna była bezwzględna ochrona tajemnicy lekarskiej.

"Potrzeba ochrony tych danych wykluczała możliwość zapoznania się w trakcie czynności przeszukania z dokumentacją lekarską przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy nie mają, w świetle obowiązujących przepisów prawa, dostępu do tego rodzaju informacji" - zaznaczyła w stanowisku prokuratura.

Tak zabezpieczona przez CBA dokumentacja niezwłocznie została przekazana prokuratorowi dla "dokonania niezbędnych dla toku śledztwa czynności procesowych" - zaznaczyła prokuratura w stanowisku. W jej ocenie zaniechanie "zabezpieczenia dokumentacji medycznej mogło spowodować utratę materiału dowodowego, niezbędnego w dalszym toku śledztwa".

Prokuratura stwierdziła w stanowisku, że te czynności "ukierunkowane były na wykluczenie możliwości ujawnienia osobom nieuprawnionym chronionej prawnie tajemnicy lekarskiej".

CBA w gabinecie ginekologicznym

Pod koniec lutego dokumentacja medyczna polskich pacjentek, którą CBA 9 stycznia zabezpieczyło w gabinecie ginekologicznym została zwrócona lekarce. Ginekolog prowadzi w Szczecinie prywatny gabinet lekarski, jest też ordynatorką ginekologii w szpitalu w przygranicznym Prenzlau (Niemcy). Część dokumentów, która może zawierać elementy dokumentacji medycznej pacjentek niemieckich nie została wówczas zwrócona - informował pełnomocnik lekarki.

autor: Aleksander Główczewski