Nowy rok szkolny. Jakie zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli?

Przede wszystkim zmieni się zakres wymagań odnośnie wykształcenia nauczycieli. Według nowych wytycznych osoba, która chce zostać nauczycielem, powinna skończyć albo jednolite studia magisterskie albo studia pierwszego i drugiego stopnia. Jednak w przypadku tych drugich powinny być one realizowane w tym samym zakresie, co studia jednolite. Zatem nowe standardy wymagają pięcioletniego przygotowania do zawodu. Reforma ta jest powiązana z zachodzącymi równolegle zmianami w kształceniu nauczycieli na studiach przygotowujących do wykonywania tego zawodu.

Kogo dotyczą wprowadzone zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych?

Reklama

Zmiany wprowadzone od września 2023 roku będą dotyczyć wyłącznie nauczycieli oraz kandydatów na to stanowisko, którzy rozpoczęli studia pierwszego lub drugiego stopnia albo też studia podyplomowe po 3 sierpnia 2019. Jest to bowiem dzień wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

Zmiany w kwalifikacjach nauczycieli. Kogo nie obowiązują?

Nowe wymagania nie będą obowiązywały nauczycieli, którzy rozpoczęli studia przed 3 sierpnia 2019 roku. Będą oni nadal podlegać wcześniej obowiązującym wymaganiom. Przykładowo będą mieli - tak jak dotychczas - możliwość podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych mając ukończone jedynie studia pierwszego stopnia.

Ale to nie jedyna grupa, której nowelizacja nie obowiązuje w takiej formie. To samo tyczy się także nauczycieli na przykład języków obcych, wychowania do życia w rodzinie, religii, praktycznej nauki zawodu oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W tych przypadkach może być wymagane wyłącznie ukończenie studiów na poziomie pierwszego stopnia lub też inne kwalifikacje odrębne dla danego przedmiotu nauczania.

Wymagania kwalifikacyjne zawodowe wobec nauczycieli języków obcych

Nauczycielem języka obcego może być osoba, która:

  • ukończyła studia pierwszego stopnia z danego języka
  • ma wykształcenie drugiego stopnia w dowolnym kierunku a dodatkowo zdała egzamin z tego języka obcego w stopniu zaawansowanym albo
  • ukończyła studia na dowolnym poziomie w kraju, którego językiem urzędowym jest ten język obcy, którego ma nauczać w Polsce.

Wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli zawodu

Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych posiada wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne. Natomiast w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu będą musieli oni również posiadać przygotowanie pedagogiczne a dodatkowo mogą się legitymować świadectwem dojrzałości, praktyką zawodową lub dyplomem mistrzowskim i tytułem mistrza w zawodzie przez nich nauczanym.